Anmeldelse af behandling ved brug af det elektroniske anmeldelsessystem ophører

Dato: 09-04-2018

Det er fra den 16. april 2018 ikke længere muligt at foretage anmeldelse til Datatilsynet ved brug af det elektroniske anmeldelsessystem.

Anmeldelse mellem den 16. april 2018 og den 25. maj 2018

Hvis du mellem den 16. april 2018 og den 25. maj 2018 ønsker at foretage anmeldelse til Datatilsynet, kan dette bl.a. ske pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

En anmeldelse skal i medfør af persondatalovens § 43, stk. 2, og § 48, stk. 2, indeholde oplysninger om følgende:

 • Navn og adresse på den dataansvarlige, dennes eventuelle repræsentant og på en eventuel databehandler.
 • Behandlingens betegnelse og formål.
 • En generel beskrivelse af behandlingen.
 • En beskrivelse af kategorierne af registrerede og af de typer af oplysninger, der vedrører dem.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.
 • Påtænkte overførsler af oplysninger til tredjelande.
 • En generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden.
 • Tidspunktet for påbegyndelsen af behandlingen.
 • Tidspunktet for sletning af oplysningerne.

Hvis man i den omhandlede periode ønsker at foretage ændring af en eksisterende anmeldelse, skal dette ligeledes ske pr. e-mail.

Efter den 25. maj 2018

Den pligt, der efter persondataloven er til at foretage anmeldelse til Datatilsynet, forventes i de fleste tilfælde at bortfalde med databeskyttelsesforordningen. Efter de nye regler – der finder anvendelse fra den 25. maj 2018 – lægges i stedet op til en ordning, som bl.a. indebærer, at den dataansvarlige og databehandleren i visse tilfælde skal føre interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger.

I forslaget til en ny databeskyttelseslov (L68), der blev fremsat af justitsministeren den 25. oktober 2017, lægges op til, at Datatilsynets tilladelse fortsat skal indhentes, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig sker

 • med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
 • med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
 • udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Endelig skal Datatilsynets tilladelse fortsat indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7.