Ny afgørelse: Indsigt i lægekonsulentvurderinger

Dato: 25-11-2019

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at hans pensionsselskab afviste at give ham indsigt i en lægekonsulentvurdering, der var udarbejdet i forbindelse med behandlingen af hans sag. Datatilsynet fandt i sagen anledning til at udtale alvorlig kritik og meddele pensionsselskabet et påbud.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at hans pensionsselskab, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), afviste at give ham indsigt i en lægekonsulentvurdering.

I den pågældende sag havde JØP afvist at give indsigt i den omhandlede lægekonsulentvurdering, bl.a. fordi det er en fast forretningspraksis hos selskabet, at der indhentes vurderinger fra lægekonsulenter til brug for selskabets interne behandling af sagerne, og idet det er fast praksis, at disse vurderinger ikke deles med kunderne, da der er tale om interne dokumenter.

Datatilsynet lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at der som altovervejende hovedregel skal gives indsigt i personoplysninger, og at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om indsigt kan afslås efter undtagelsesreglerne. JØP kunne derfor ikke – som det var tilfældet i denne sag – generelt afskære bestemte typer af oplysninger fra indsigtsretten.

Efter Datatilsynets opfattelse, havde JØP ikke handlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15 om retten til indsigt, hvilket gav tilsynet anledning til at udtale alvorlig kritik.

På den baggrund meddelte Datatilsynet JØP påbud om at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der kan gives klager indsigt i personoplysninger om klager, der er indeholdt i lægekonsulentvurderingen.

Vil du vide mere?

Du kan læse selve afgørelsen her.

Du kan læse mere om retten til indsigt her.