Ny afgørelse: Kritik af løbende abonnement på CPR-oplysninger

Dato: 01-11-2019

Datatilsynet har i et konkret tilfælde vurderet, at Københavns Kommunes løbende abonnering på personoplysninger i Det Centrale Personregister var i strid med databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet har den 25. oktober 2019 truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede til Datatilsynet over, at Københavns Kommune havde abonneret på personoplysninger om vedkommende i Det Centrale Personregister, selv om vedkommende i årevis ikke havde haft bopæl i kommunen.

I det konkrete tilfælde slettede Københavns Kommune i første omgang abonneringen på borgerens CPR-oplysninger, efter borgeren havde rettet henvendelse herom til kommunen. Borgerens henvendelse til kommunen, hvori han anmodede om sletning, havde imidlertid udløst en ny abonnering på hans personoplysninger i CPR.

Københavns Kommune anførte over for Datatilsynet, at kommunen i forbindelse med borgerens henvendelse og anmodning om sletning havde oprettet en ny sag i borgerens navn, som aktualiserede behovet for entydig identifikation med henblik på at understøtte kommunens myndighedsudøvelse, herunder pligt til at kunne håndtere eventelle aktindsigtsanmodninger mv.

Datatilsynet fandt, at Københavns Kommunes abonnering på borgerens CPR-oplysninger med det formål at kunne håndtere eventuelle aktindsigtsanmodninger eller rettighedsanmodninger ikke kunne anses for nødvendigt. Datatilsynet lagde særligt vægt på, at kommunen har mulighed for at foretage enkeltopslag i CPR, når der viser sig et aktuelt behov for ajourførte oplysninger om en borger.

Læs afgørelsen her.