Ny afgørelse: Klage over manglende indsigt

Dato: 27-08-2020

Det var i tråd med databeskyttelsesreglerne, da et forsikringsselskab ikke gav en tidligere kunde indsigt i alle de dokumenter, som vedkommende mente at have ret til at få udleveret.

Datatilsynet behandler mange klager, hvor den registrerede mener ikke at have fået tilstrækkelig indsigt i sine personoplysninger. Som eksempel herpå har Datatilsynet i august 2020 truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at han ikke havde modtaget alle de personoplysninger, som hans tidligere forsikringsselskab Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv), behandlede om ham. 

Borgeren havde bl.a. klaget til Datatilsynet over, at Velliv i forbindelse med besvarelse af hans indsigtsanmodninger ikke havde udleveret navnet på den lægekonsulent, der havde udarbejdet en lægekonsulentvurdering af klager. Datatilsynet fandt ikke grundlag for at indlede en klagesag, idet navnet på lægekonsulenten efter Datatilsynets opfattelse som det klare udgangspunkt ikke udgjorde en personoplysning om klager, og idet klager i sine henvendelser til tilsynet ikke havde angivet omstændigheder, som gav grundlag for at fravige dette udgangspunkt.  

Klager rettede herefter på ny henvendelse til Datatilsynet og oplyste, at han fortsat mente, at der var oplysninger, som han havde krav på, som Velliv ikke havde givet ham indsigt i.

Velliv oplyste til Datatilsynet, at selskabet havde undladt at fremsende et internt arbejdsdokument, som indeholdt selskabets juridiske vurderinger af sagen, samt korrespondance med Vellivs advokat, som var relevant for forberedelsen af en kommende retssag varslet af klager. Ud over juridiske vurderinger af sagen indeholdt arbejdsdokumentet ifølge det oplyste bl.a. uddrag af lægelige oplysninger og en udført observation af klager, som tidligere var udleveret til klager i komplette udgaver.

Datatilsynet lagde i sin afgørelse til grund, at personoplysningerne indeholdt i det interne arbejdsdokument allerede var tilgået klager, og at materialet, herunder korrespondancen med advokaten, derudover ikke indeholdt oplysninger om klager, som var omfattet af hans ret til indsigt. Datatilsynet henviste i den forbindelse til, at den dataansvarlige efter omstændighederne kan nægte indsigt i f.eks. et notat, der vurderer, hvorvidt en bestemt retssag mod en kunde kan vindes. 

Læs mere

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om retten til indsigt samt undtagelserne til den i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.