Ny afgørelse: Behandling af indsigtsanmodning og personoplysninger

Dato: 09-06-2020

Datatilsynet har på baggrund af en klage taget stilling til en række virksomheder i TDC-koncernens behandling af personoplysninger.

Datatilsynet traf den 2. juni 2020 afgørelse i sagen, som omhandlede TDC A/S, Nuuday A/S og Dansk Kabel TV A/S.

Datatilsynet fandt grundlag for at udtale kritik af TDC A/S’ håndtering af klagers anmodning om indsigt, da TDC A/S først besvarede henvendelsen på Datatilsynets opfordring 5 måneder efter, at anmodningen blev fremsat.

Datatilsynet vurderede, at tilsynet ikke havde kompetence til at tage stilling til TDC A/S’ behandling af positionsdata om klager, da behandlingen fandt sted i henhold til udbudsbekendtgørelsens § 23, stk. 1, som ikke hører under Datatilsynets tilsynskompetence.

Tilsynet fandt endvidere ikke grundlag for at udtale kritik af Nuuday A/S’ håndtering af klagers indsigtsanmodning, idet tilsynet lagde vægt på, at den registrerede efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1, litra c, har ret til at få oplyst de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysninger om vedkommende er eller vil blive videregivet til, men at der ikke efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1, gælder en ret til at få oplyst specifikt, hvilke oplysninger der er blevet videregivet.

Endelig fandt Datatilsynet anledning til at udtale kritik af Dansk Kabel TV A/S’ fortsatte behandling af oplysninger om klager efter kundeforholdets ophør, idet Dansk Kabel TV A/S behandlede oplysninger i form af kontoudtog, som rakte ud over opbevaringsperioden i bogføringslovens § 10, stk. 1.

Læs mere

Læs selve afgørelsen.

Læs en kort introduktion til retten til indsigt.

Læs Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.