Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Om Datarådet

Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. 

Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren.

Datarådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Læs Datarådets forretningsorden på Retsinformation.dk.

Af forretningsordenen følger det bl.a., at Datarådet behandler og træffer afgørelse i sager:

 1. af principiel karakter,
 2. af betydelig almindelig interesse eller med betydelige følger for en offentlig myndighed eller privat virksomhed m.v.,
 3. der af andre særlige grunde findes at burde afgøres af rådet, og
 4. som et rådsmedlem ønsker optaget til rådsbehandling.

Datarådets medlemmer

 • Formand, højesteretsdommer Henrik Waaben
 • Advokat Janne Glæsel
 • Professor, dr. jur. Peter Blume
 • Direktør i Forbrugerrådet Tænk Lars Pram
 • Chefkonsulent Henning Mortensen
 • Kommunaldirektør Niels Johannesen
 • Overlæge Hans Henrik Storm

Medlemmerne er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende.

Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.