Sagsbehandlingstider

Her kan du læse Datatilsynets mål for behandling af forskellige typer sager.

Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven). Det gælder dog ikke behandlinger, der foretages for domstolene.

Datatilsynet håndterer hver dag mange telefoniske og skriftlige forespørgsler om reglerne. Hvert år udarbejder tilsynet også vejledninger mv. Herudover foretager Datatilsynet tilsyn hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv., ligesom tilsynet behandler klagesager.

Behandlingen af klager betragtes som en væsentlig del af Datatilsynets tilsynsvirksomhed, fordi tilsynet i dette tilfælde tager konkret stilling og træffer afgørelser om dataansvarliges behandling af oplysninger om de registrerede. 

Med databeskyttelsesforordningen er der indført en generel forpligtelse for alle dataansvarlige til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet, som tilsynet bruger mange ressourcer på at behandle.

Datatilsynet behandler også ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, ligesom tilsynet udtaler sig om lovforslag og udkast til bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelsen af privatlivets fred. Endvidere deltager Datatilsynet i det internationale arbejde på databeskyttelsesområdet - bl.a. i EU.

Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til enkelte særlove, ligesom tilsynet fører tilsyn med de danske myndigheders behandling af oplysninger i medfør af bl.a. Schengensamarbejdet.

Datatilsynet fører endelig tilsyn med den udgave af persondataloven, som ved kgl. anordning blev sat i kraft for Grønland den 1. december 2016.

Datatilsynet tilstræber, at følgende typer af sager behandles inden for nedenstående sagsbehandlingstider:

Sagstype

Mål

Forespørgsler

50 pct. er afsluttet inden for 1 måned.

80 pct. er afsluttet inden for 2 måneder.

Klagesager

50 pct. er afsluttet inden for 2 måneder.

80 pct. er afsluttet inden for 6 måneder.

Sager på eget initiativ

80 pct. er afsluttet inden for 6 måneder fra modenhedsdato.

 

Anmeldelser af brud på persondatasikkerheden

Hvis ikke yderligere undersøgelser: inden 14 dage

 

Hvis yderligere undersøgelser:

50 pct. er afsluttet inden for 4 måneder.

80 pct. er afsluttet inden for 6 måneder.

 

Tilladelser efter databeskyttelseslovens § 7, stk. 4

50 pct. er afsluttet inden for 2 måneder.

 

80 pct. er afsluttet inden for 4 måneder.

 

Tilladelser til videregivelse efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

50 pct. er afsluttet inden for 1 måned.

 

80 pct. er afsluttet inden for 2 måneder.

 

Anmeldelser fra Grønland

50 pct. er afsluttet inden for 1 måned.

 

80 pct. er afsluttet inden for 3 måneder.

 

Målsætningerne er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2021.  

Den realiserede sagsbehandlingstid vil blive offentliggjort i Datatilsynets årsrapport til Finansministeriet og årsberetning. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Årsberetningen afgives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 59, hvorefter tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til bl.a. det nationale parlament (Folketinget). Der henvises endvidere til retshåndhævelseslovens § 45, som indeholder en lignende bestemmelse om, at Datatilsynet skal afgive en årlig beretning til Folketinget og justitsministeren.