Ny afgørelse: Afslutning af planlagt tilsyn hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Dato: 19-07-2019

Datatilsynet har netop afsluttet et planlagt tilsyn hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed i oktober 2018, hvor tilsynet havde fokus på de registreredes rettigheder.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsyn efter retshåndhævelsesloven – en lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Tilsynene fokuserede navnlig på de registreredes rettigheder, som findes i afsnit 3 i retshåndhævelsesloven.

Af Datatilsynets afsluttende udtalelse i anledning af tilsynet fremgår det bl.a., at Den Uafhængige Politiklagemyndighed efter tilsynets vurdering ikke fuldt ud har overholdt kravene i retshåndhævelseslovens § 13, stk. 1., om at stille oplysninger til rådighed for den registrerede.

Under tilsynet opstod der endvidere spørgsmål om, hvorvidt 1) underretning af anmeldte polititjenestemænd i konkrete straffesager hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed og 2) besvarelse af anmodninger om indsigt i straffesagsmateriale og retsafgørelser vil skulle ske efter retshåndhævelsesloven eller retsplejeloven. Datatilsynet fandt, at det i begge situationer umiddelbart vil skulle ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Datatilsynet udtalte dog samtidigt, at samspillet mellem retshåndhævelsesloven og retsplejeloven ikke er helt tydeligt, hvorfor tilsynet vil gå i dialog med Justitsministeriet herom.

Vil du vide mere?

Du kan læse selve afgørelsen her