Ny afgørelse: Den Digitale Prøvevagt

Dato: 01-05-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Styrelsen for IT og Læring ved en test af monitoreringsprogrammet Den Digitale Prøvevagt ikke havde gennemført foranstaltninger, der var passende for det efterfølgende identificerede risikoniveau.

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Styrelsen for IT og Læring (STIL) som databehandler ikke levede op til kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 32, da STIL ved en test af monitoreringsprogrammet Den Digitale Prøvevagt ikke havde gennemført foranstaltninger, der var passende for det efterfølgende identificerede risikoniveau.

I foråret 2019 valgte Datatilsynet bl.a. på baggrund af medieomtale at undersøge monitoreringsprogrammet Den Digitale Prøvevagt af egen drift.

Den 7. marts 2019 blev der gennemført en generalprøve af Netprøver.dk indeholdende programmet Den Digitale Prøvevagt, hvor ca. 8.000 elever valgte at installere og teste Den Digitale Prøvevagt, hvorved der blev behandlet personoplysninger om disse elever.

Det er Datatilsynets vurdering, at STIL ved generalprøven ikke havde gennemført foranstaltninger, der var passende for det efterfølgende identificerede risikoniveau. STIL levede dermed ikke op til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvilket Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af.

Datatilsynet skal generelt indskærpe, at der i forbindelse med udvikling og test af programmer skal udvises den fornødne opmærksomhed, hvis der sker behandling af personoplysninger. Hvis der anvendes produktionsdata som led i udviklingen, skal der foreligge en vurdering af risikoen for de registreredes rettigheder, og der skal i overensstemmelse med denne være etableret passende sikkerhed inden behandlingen påbegyndes. Endvidere skal der i alle de tilfælde, hvor risikoen for den registrerede måtte være høj, være foretaget en konsekvensanalyse inden behandlingen af personoplysninger påbegyndes.

Da udviklingen af programmet Den Digitale Prøvevagt for nærværende er sat i bero, og da STIL med afsæt i risikovurderingen har besluttet, at der inden evt. ibrugtagning skal gennemføres en ny særskilt risikovurdering og en konsekvensanalyse, finder Datatilsynet, at tilsynet ikke på nuværende tidspunkt har grundlag for at tage stilling til behandlingen af personoplysninger ved brug af programmet fremadrettet.

Det fremgår af afgørelsen, som er sendt til STIL 6. marts 2020, at Datatilsynet forventede at afholde et møde med STIL og Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på nærmere at drøfte de databeskyttelsesretlige problemstillinger i forbindelse med en eventuel fortsat udvikling af Den Digitale Prøvevagt. Dette møde er ikke blevet afholdt grundet de særlige omstændigheder omkring COVID-19.

Læs mere

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om persondatasikkerhed her.