Udtalelse fra Datatilsynet

Kommuners hjemmel til AI-profileringsværktøjet Asta

Dato: 05-07-2022

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 4. maj 2022 anmodet Datatilsynet om en vurdering af spørgsmålet om kommunernes hjemmel til at anvende AI-profileringsværktøjet Asta.

Asta er et værktøj, der har til formål at foretage en maskinel analyse af, hvad en nyledig dagpengemodtagers risiko er for, at den pågældende persons kontaktforløb med jobcenteret bliver langvarigt.

Asta-værktøjet foretager med andre ord en statistisk analyse af borgeren med henblik på at estimere dagpengesagens og kontaktforløbets varighed.

Samtykke kan ikke udgøre hjemlen

Datatilsynet vurderer, at borgerens samtykke ikke kan danne grundlag for behandling i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), eftersom borgerens samtykke i den pågældende kontekst ikke kan anses for frivilligt.

Bestemmelse om myndighedsudøvelse

Datatilsynet vurderer derimod, at kommunernes hjemmel til at behandle personoplysninger – når de anvender Asta-værktøjet – er databeskyttelsesforordningens bestemmelse om myndighedsudøvelse, som forudsætter implementering i national lovgivning, i hvilken forbindelse der kan fastsættes nærmere regler om, at det skal være frivilligt for borgeren, hvis værktøjet skal anvendes.

Hvis der sker behandling af særlige kategorier af personoplysninger, vil forbuddet mod behandling af sådanne oplysninger kun ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger væsentlige samfundsinteresser, hvilket også forudsætter, at behandlingen er hjemlet i national ret.

Udtalelse vedrørende kommuners hjemmel