Ny afgørelse

Rigsrevisionens tilvejebringelse af oplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne

Dato: 23-11-2023

Datatilsynet har i forbindelse med et tilsyn vurderet, at Rigsrevisionens indhentelse af personoplysninger, når Rigsrevisionen udfører sin revisionsvirksomhed, sker inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Den 29. august 2023 indledte Datatilsynet en sag om Rigsrevisionens behandlingsgrundlag til at indhente personoplysninger, når Rigsrevisionen udfører sin revisionsvirksomhed. I den forbindelse undersøgte tilsynet også, hvordan Rigsrevisionen sikrer overholdelse af princippet om dataminimering.

Baggrunden for sagen var, at Datatilsynets målrettede tilsynsaktiviteter i 2023 inkluderer Folketinget og Folketingets institutioner.

Datatilsynet fandt, at Rigsrevisionen har hjemmel i rigsrevisorloven, herunder lovens § 12, til at indhente personoplysninger.

På baggrund af det af Rigsrevisionen oplyste fandt Datatilsynet endvidere, at Rigsrevisionen ikke indhenter flere oplysninger end nødvendigt.

Vil du vide mere?

Læs hele afgørelsen her.

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Rigsrevisionen har til opgave at undersøge, om statsregnskabet er rigtigt (finansiel revision). Herudover undersøger Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen og de større undersøgelser, om statslige myndigheder og andre statsligt finansierede styrelser og virksomheder overholder gældende love og regler (juridisk-kritisk revision) og forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt (forvaltningsrevision).