Regulatorisk sandkasse for AI

Relevant ekspertise og vejledning i GDPR ved udvikling eller anvendelse af AI-løsninger.

Ansøgning om deltagelse i sandkassen

Fristen for første runde af sandkasseforløb udløb 21. maj 2024.

Vi forventer, at der kommer endnu en runde i foråret 2025.

Sandkassen er etableret i samarbejde med

Hvordan vurderes og udvælges ansøgninger?

Når vi vurderer de ansøgninger, der opfylder ansøgningskriterierne, lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:

1) Samfundsbetydning

Jeres projekt, produkt eller tjeneste skal kunne medføre påviselig betydning for samfundet eller for individer ved f.eks. at lede til produkter eller tjenester, der er bedre, mere effektive eller af højere kvalitet.

I skal altså kunne pege på noget, som gavner samfundet mere bredt. I kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvor stor en del af samfundet projektet vil gavne og hvor meget. Det vil sige, at den samfundsmæssige betydning kan anskues både i sin bredde og sin dybde.

Hvis projektet kun berører en mindre gruppe af personer og kun berører disse personer i begrænset omfang, vil samfundsbetydningen formentlig være begrænset. Hvis projektet kun gavner en mindre gruppe af personer, men er af væsentlig betydning for de pågældende personer, f.eks. fordi løsningen bidrager til bedre diagnosticering af en sjælden og alvorlig sygdom, vil projektet sandsynligvis have samfundsmæssig betydning.

Samfundsbetydningen kan også være til stede, hvor projektet berører hele samfundet, men kun i beskeden grad gavner de berørte personer.

Vi fortolker kriteriet bredt, og ingen specifik samfundsmæssig gevinst prioriteres højere end andre. Effektivisering og besparelser kan således også i sig selv have samfundsmæssig betydning. 

2) Innovation

Vi lægger vægt på, at projektet er udtryk for en nyudvikling eller nyskabelse, der rykker ved etablerede forretningsprocesser eller den sædvanlige måde at løse myndighedsopgaver på.

Projekter behøver ikke at sigte mod at løse nye opgaver eller opfylde nye målsætninger, som ikke tidligere har været tilfældet. Det kan også være projekter, der er udtryk for nye og mere effektive måder at løse eksisterende opgaver på.

3) Kunne drage nytte af et forløb i sandkassen

I skal være nået et sted i processen, hvor det er muligt og relevant at sparre med os om de krav, der gælder for jeres projekt. Det betyder bl.a., at I skal have identificeret nogle konkrete udfordringer i relation til de regulatoriske krav, som I ønsker vores hjælp til.

Det er også vigtigt, at I har adgang til de nødvendige kompetencer og ressourcer for at gennemføre sandkasseforløbet.

I vurderingen indgår også, om vi kan imødekomme det behov for vejledning, som projektet har brug for. Vi vil derfor ikke forpligte os til at deltage omkring udvikling af projekt, der afføder et ressourcebehov, som vi ikke med rimelighed kan imødekomme.

Hvordan udvælges ansøgere?

Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen vurderer ansøgerne ud fra de ovennævnte kriterier og udvælger en række ansøgere, som vil blive indkaldt til et møde med henblik på nærmere afklaring. De udvalgte ansøgere vil i den forbindelse kunne blive bedt om at fremsende yderligere information.

Baseret på de afholdte afklaringsmøder udvælger vi de ansøgere, som bliver tilbudt et sandkasseforløb.