Datatilsynet har afgivet supplerende høringssvar om beskæftigelseslov

Dato: 12-07-2019

Der var dele af beskæftigelseslovforslaget, der vedrørte behandling af personoplysninger, som Datatilsynet ikke havde taget stilling til ved høringen i januar 2019. Datatilsynet har derfor afgivet et supplerende høringssvar.

Datatilsynet afgav i starten af 2019 høringssvar om et udkast til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Efterfølgende blev Datatilsynet via bl.a. presseomtale opmærksom på, at der var dele af lovforslaget, som vedrørte behandling af personoplysninger, men som tilsynet ikke havde taget stilling til i forbindelse med høringen. På den baggrund besluttede Datatilsynet at foretage en fornyet vurdering af lovforslaget og den vedtagne lov.

Datatilsynet konstaterede i den forbindelse, at de omhandlede dele af lovforslaget ikke fremgik af det udkast til lovforslag, som tilsynet havde haft i høring. STAR havde på grund af tidspres været nødsaget til at sende lovforslaget i høring, inden det var endeligt gennemarbejdet.

Datatilsynets fornyede vurdering har herefter koncentreret sig om de dele af lovforslaget, som omhandler et landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj, som kan benyttes af jobcentre og arbejdsløshedskasser. Med værktøjet foretages en statistisk baseret analyse af borgerens risiko for at blive langtidsledig ud fra oplysninger fra borgeren selv og oplysninger om borgeren, som indhentes via Beskæftigelsesministeriets egne registre og registre fra andre offentlige myndigheder.

Efter en gennemgang af denne del af lovforslaget har Datatilsynet i et supplerende høringssvar til STAR udtalt, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af afklaringsværktøjet efter tilsynets opfattelse ligger inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynet har samtidig peget på, at det efter tilsynets opfattelse er væsentligt, at der løbende foretages en evaluering af anvendelsen af værktøjet, bl.a. med henblik på en vurdering af, om de anvendte variable i den matematiske model fortsat er relevante og brugen heraf sagligt begrundet. En sådan løbende evaluering og fornøden justering af den anvendte analysemodel må efter tilsynets opfattelse anses for at være af afgørende betydning for at sikre de registreredes rettigheder og herunder undgå usaglig forskelsbehandling.

Datatilsynet har endvidere tilkendegivet, at det under hensyn til karakteren af de omhandlede dele af lovforslaget er Datatilsynets opfattelse, at tilsynet (om fornødent efter lovforslagets fremsættelse) burde have været hørt over disse dele af det fremsatte lovforslag.

Vil du vide mere?

Læs Datatilsynets supplerende høringssvar her.

Læs nyheden om Datatilsynets beslutning om at se på lovforslaget og loven igen her.