Ny afgørelse: Manglende opfyldelse af oplysningspligt

Dato: 27-05-2020

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af Advokatnævnets manglende opfyldelse af sin oplysningspligt over for en advokat, som nævnet havde modtaget en klage over.

Datatilsynet traf den 22. maj 2020 afgørelse i sagen. Tilsynet fandt, at Advokatnævnet ved først at orientere advokat xx mere end fem måneder efter at have modtaget en klage over vedkommende ikke havde iagttaget nævnets oplysningspligt inden for en rimelig tidsfrist i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 3, litra a, jf. stk. 1 og 2.

Advokatnævnet havde oplyst, at nævnets orientering af advokat xx om den modtagne klage blev udskudt, fordi nævnet ønskede at få sagen tilstrækkelig oplyst bl.a. af hensyn til advokatens mulighed for at kommentere klagen. Datatilsynet bemærkede hertil, at denne begrundelse ikke kunne undtage nævnet fra at opfylde sin oplysningspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra a – d.

Læs mere

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om oplysningspligten i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.