Ny afgørelse: Regionale lægevagters optagelse af telefonsamtaler

Dato: 10-02-2021

En borger klagede over, at hendes telefonsamtaler med lægevagten var blevet optaget, og at lægevagten efterfølgende afviste at slette optagelserne. Datatilsynet fandt, at det var i orden, at lægevagten optog telefonsamtalerne, men at lægevagten generelt gemte optagelserne for længe. Datatilsynet har på den baggrund udtalt alvorlig kritik af, at lægevagten opbevarede optagelser af telefonsamtaler, som var mere end fem år gamle og har samtidig meddelt lægevagten påbud om at slette alle optagelser, som er mere end fem år gamle.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger bl.a. klagede over, at Lægevagten Region Syddanmark havde optaget telefonsamtaler mellem hende og lægevagten, og at lægevagten efterfølgende afviste at slette telefonoptagelserne.

Under sagen kom det frem, at den pågældende lægevagt havde optaget og gemt ca. 7,5 millioner samtaler siden januar 2013.

Lægevagten var af den opfattelse, at optagelse af telefonsamtaler med borgere var materiale, som skulle anses for at udgøre en del af en patientjournal og derfor skulle opbevares i overensstemmelse med de regler, der gælder for opbevaring af oplysninger indeholdt i patientjournaler (som udgangspunkt 10 år efter sidste patientkontakt).

Datatilsynet fandt – bl.a. efter at have forelagt spørgsmålet for Sundheds- og Ældreministeriet – at optagelse af telefonsamtaler med lægevagten ikke kan anses for at være en del af en patientjournal. Spørgsmålet om, hvor længe lægevagten kunne opbevare optagelserne skulle derfor i stedet afgøres efter de almindelige databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet fandt, at en opbevaringsperiode på op til fem år ville være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet lagde vægt på, at formålet med optagelse af telefonsamtaler hos lægevagten er at sikre dokumentation til brug for eventuelle klager over sundhedsfaglig behandling, og at der efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er mulighed for at klage op til fem år efter den dag, hvor klageforholdet fandt sted.

Datatilsynet udtalte på den baggrund alvorlig kritik af, at lægevagten havde opbevaret optagelser af telefonsamtaler, som var mere end fem år gamle og meddelte lægevagten påbud om at slette alle optagelser af telefonsamtaler, som var mere end fem år gamle.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om Datatilsynets praksis for optagelse af telefonsamtaler her.