Retten til indsigt: Forsikringsselskab nægtede uberettiget kunde indsigt i overvågningsmateriale

Dato: 06-09-2021

I en ny afgørelse fandt Datatilsynet i en konkret sag, at et forsikringsselskab ikke kunne nægte at give en tidligere kunde indsigt i overvågningsmateriale med henvisning til, at kunden ville bruge materialet i forbindelse med en mulig retssag mod forsikringsselskabet.

I en ny afgørelse fandt Datatilsynet i en konkret sag, at et forsikringsselskab ikke kunne nægte at give en tidligere kunde indsigt i overvågningsmateriale med henvisning til, at kunden ville bruge materialet i forbindelse med en mulig retssag mod forsikringsselskabet.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor et advokatselskab på vegne af en borger anmodede om indsigt i oplysninger om borgeren, som et forsikringsselskab havde indsamlet i forbindelse med overvågning af den pågældende borger.

Forsikringsselskabet ønskede ikke at udlevere overvågningsmaterialet bestående af observationsrapporter, fotos og videoer, fordi der forelå afgørende hensyn til dels forsikringsselskabets egne interesser i at kunne forsvare sig mod en mulig efterfølgende retssag og dels politiets mulighed for at efterforske en potentiel alvorlig lovovertrædelse, som borgerens ret til indsigt måtte vige for.

Datatilsynet fandt, at forsikringsselskabet i den konkrete sag ikke havde påvist afgørende hensyn, som borgerens ret til indsigt burde vige for. De faktiske personoplysninger, som var indsamlet om kunden i forbindelse med den iværksatte overvågning, fandtes således ikke at have et indhold, der kunne medføre en nærliggende fare for, at private interesser ville lide skade af væsentlig betydning. Det forhold, at de indsamlede personoplysninger med stor sandsynlighed ville kunne inddrages i forbindelse med en eventuel retstvist, udgjorde ikke i den konkrete sag et så afgørende hensyn til forsikringsselskabets interesser, at de faktiske personoplysninger, som var indsamlet om klager i forbindelse med overvågningen, kunne undtages fra retten til indsigt.

Datatilsynet bemærkede hertil, at indsigtsretten netop har til formål at give registrerede (herunder klager) adgang til at kontrollere oplysningernes rigtighed og behandlingens lovlighed, og undtagelser hertil derfor forudsætter, at der konkret foreligger aktuelle afgørende hensyn, som den registreredes ret til indsigt findes at burde vige for.

Videre lagde Datatilsynet vægt på, at der ikke forelå en risiko for, at politiets efterforskning kunne forstyrres, idet forsikringsselskabet allerede havde indgivet anmeldelse til politiet – og dermed udleveret overvågningsmaterialet til politiet – da forsikringsselskabet afviste at give borgeren indsigt i de pågældende oplysninger.

Vil du vide mere? 

Læs selve afgørelsen her.

 

Læs og hør mere

Hvis du vil blive klogere på din ret til indsigt, kan du læse mere her.

Du kan også høre vores podcast om TV-overvågning - herunder hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med videregivelse af optagelser mv.