Forskning og statistik

Biobanker og forskningsprojekter skal som udgangspunkt ikke anmeldes til Datatilsynet

Dato: 17-02-2022

Den generelle anmeldelsesordning til Datatilsynet ophørte i maj 2018, og det er nu kun i meget få tilfælde, at man skal have Datatilsynets tilladelse i forbindelse med forskning.

Datatilsynet modtager fortsat jævnligt spørgsmål om anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forskning, da der efter de tidligere databeskyttelsesregler generelt var krav om anmeldelse til Datatilsynet. Denne generelle anmeldelsesordning bortfaldt imidlertid, da databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven trådte i kraft. Efter de nugældende regler er det kun i få tilfælde, at det er relevant med Datatilsynets tilladelse i forbindelse med forskning.

Hvad betyder ovestående så helt konkret?

Efter databeskyttelsesloven skal Datatilsynets tilladelse (herunder paraplytilladelse) som udgangspunkt ikke længere indhentes, når man skal i gang med et forskningsprojekt, når man skal oprette en biobank til f.eks. fremtidig forskning, eller når man skal iværksætte anden form for behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning. Kun i visse situationer, hvor man ønsker at videregive personoplysninger, kan det være nødvendigt at indhente Datatilsynets tilladelse.

Datatilsynets tilladelse er udelukkende relevant, hvis du behandler personoplysninger på baggrund af databeskyttelseslovens § 10 (se faktaboks), og du ønsker at videregive personoplysninger i følgende tre tilfælde:

  • Når videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – eksempelvis til USA.
  • Når videregivelsen vedrører biologisk materiale – eksempelvis blod- eller vævsprøver. 
  • Når videregivelsen sker med henblik på offentliggørelse af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende.

Datatilsynet har udarbejdet en ansøgningsblanket, som du skal udfylde, hvis en af ovenstående tre situationer gør sig gældende. Du kan finde ansøgningsblanketten her.

Selvom man ikke skal have tilladelse fra Datatilsynet, skal man stadig overholde de almindelige databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandling af personoplysninger. Læs mere om forskning og statistik her

Vær desuden opmærksom på, at der kan være regler i anden lovgivning, som medfører, at du skal have tilladelse fra andre myndigheder, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Hvad med de tidligere tilladelser?

Tilladelser og lignende, som Datatilsynet har givet i henhold til persondataloven – til både private og offentlige dataansvarlige – om biobanker, forskningsprojekter m.v., er ikke længere gældende. De kan derfor ikke længere bruges som dokumentation for, at en behandlingsaktivitet lever op til databeskyttelsesforordningen eller -loven. Den dataansvarlige skal som følge af de nugældende databeskyttelsesregler selv vurdere, om databehandlingen lever op til reglerne, herunder dokumentere dette i sin fortegnelse.

 

Faktaboks

Databeskyttelseslovens § 10

Som følge af databeskyttelses-lovens § 10, stk. 1, kan følsomme oplysninger (f.eks. helbreds-oplysninger) og oplysninger om strafbare forhold behandles, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller viden-skabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behand-lingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

Behandling af personoplys-ninger i forbindelse med forskningsprojekter, vil ofte ske på baggrund af databeskyt-telseslovens § 10.

Hvis du er i tvivl om det lovlige grundlag for behandlingen af oplysninger i forbindelse med dit forskningsprojekt, kan du evt. kontakte den relevante juridiske afdeling på dit arbejdssted.