Alvorlig kritik af Civilstyrelsen for videregivelse af personoplysninger

Dato: 19-01-2022

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt alvorlig kritik af, at Civilstyrelsen i en konkret sag videregav unødvendige oplysninger om skadelidte til skadevolderen.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor Civilstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en regressag videregav oplysninger om skadelidte til skadevolderen i sagen.

Civilstyrelsen anførte over for Datatilsynet, at Civilstyrelsen skal kunne godtgøre over for skadevolder, at der er et erstatningsretligt krav mod denne, og at der er årsagssammenhæng mellem den strafbare handling, skadevolderen har begået, og den erstatning, der er udbetalt til den skadelidte, herunder størrelsen af erstatningen. Det var derfor nødvendigt at videregive oplysninger om skadelidte til skadevolder.

Civilstyrelsen anførte dog samtidig, at visse oplysninger ikke havde været nødvendige at videregive for, at skadevolder kunne forholde sig til kravet og derfor burde have været undtaget.

Datatilsynet var enig i denne vurdering og bemærkede, at det i en sag som denne er særligt vigtigt at være opmærksom på, at der kun bliver videregivet oplysninger om skadelidte til skadevolder, som er nødvendige for behandlingen af regressagen.

Datatilsynet fandt på den baggrund – efter at sagen havde været behandlet i Datarådet - anledning til at udtale alvorlig kritik af, at Civilstyrelsen havde videregivet oplysninger om skadelidte til skadevolder, som ikke var nødvendige at videregive.

For så vidt angik de øvrige oplysninger om skadelidte, som var blevet videregivet til skadevolder, fandt Datatilsynet ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Civilstyrelsens vurdering af, at oplysningerne var nødvendige at videregive, for at skadevolder kunne forholde sig til regreskravet.

Læs selve afgørelsen her

 

Vil du vide mere? 

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på 29 49 32 83.

Hvad er en regressag?

Staten yder i visse tilfælde erstatning for skade, som er forvoldt ved en forbrydelse, ud fra et hensyn om, at en person der har været udsat for en skade (skadelidte) ikke skal have kontakt til personen, der har forvoldt skaden (skadevolder). 

Staten forsøger herefter at få tilbagebetalt det beløb, som staten foreløbigt har betalt, og staten retter derfor et krav om tilbagebetaling til skadevolder (regreskrav).

Civilstyrelsen behandler disse sager om regreskrav mod skadevolder.