Opfølgning på sag om Facebookgruppe for præster

Dato: 29-11-2022

På baggrund af en sag om præster, der tilsyneladende delte personoplysninger om sognebørn i en Facebookgruppe, har Kirkeministeriet iværksat en række initiativer, som Datatilsynet ser positivt på.

Datatilsynet blev i forbindelse med artiklen "Præster deler fortrolige detaljer om borgeres død, sygdom og selvmord på Facebook", bragt på tv2.dk den 18. september 2022, opmærksom på, at flere præster tilsyneladende delte historier fra hverdagen i en form, hvor personer kunne identificeres. Datatilsynet så med stor alvor på sagen og anmodede derfor Kirkeministeriet, præsternes arbejdsgiver, om at forholde sig til artiklen på tv2.dk, umiddelbart efter at tilsynet blev bekendt med artiklen.

I et brev til Datatilsynet oplyste Kirkeministeriet efterfølgende, at Facebookgrupperne ikke er lavet på Kirkeministeriets foranledning. Ministeriet oplyste endvidere, at det har iværksat en række initiativer på baggrund af sagen, bl.a. har ministeriet pålagt præster at gennemgå egne delinger for at sikre, at de ikke har brudt tavshedspligten eller reglerne for databeskyttelse. Ministeriet har også bedt provster og biskopper om at iværksætte tilsyn med, at præsterne udviser en sikker adfærd og får gennemgået deres egne delinger. Endelig har ministeriet anmodet om at blive orienteret månedligt om, hvordan disse tilsyn skrider frem.

Datatilsynet følger op

I et nyligt svar til Kirkeministeriet oplyser Datatilsynet, at tilsynet ser positivt på initiativerne, og at Datatilsynet anmoder om at blive orienteret, når tilsynene er afsluttet. På nuværende tidspunkt foretager tilsynet sig derfor ikke yderligere i sagen, men hvis det viser sig, at de planlagte initiativer ikke er tilstrækkelig effektive, eller hvis der i øvrigt fremkommer nye oplysninger, vil Datatilsynet kunne genoptage sagen.

Læs hele Datatilsynets brev til Kirkeministeriet her.