Ny afgørelse: Brud på persondatasikkerheden i Datatilsynet

Dato: 11-09-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at tilsynet selv i en periode bortskaffede papir, der skulle have været makuleret, som almindelig papiraffald, og at bruddet blev anmeldt for sent.

Datatilsynet har nu afsluttet behandlingen af tilsynets brud på persondatasikkerheden. Bruddet bestod i, at papirmateriale, som indeholdt fortrolige og følsomme oplysninger, og som derfor skulle have været makuleret, ved en fejl blev bortskaffet som almindeligt papiraffald. Datatilsynet har formelt anmeldt bruddet til tilsynet, men det skete ikke inden for fristen på højst 72 timer, efter bruddet blev konstateret.

Datatilsynet udtaler – efter sagen har været behandlet på et møde i Datarådet - alvorlig kritik af bruddet og den manglende overholdelse af tidsfristen.

Datatilsynet har tidligere i en række tilsvarende sager, hvor papirmateriale ikke er blevet bortskaffet korrekt, ikke fundet anledning til at udtale egentlig kritik, men blot konstateret, at bruddene har fundet sted.

Når Datatilsynet i denne sag udtaler alvorlig kritik, har tilsynet lagt vægt på, at tilsynet har en særlig forpligtelse til at overholde de krav, der følger af myndighedens eget område.

Kompetence

Da sagen udspringer af Datatilsynets egne forhold, har tilsynet overvejet, om Datatilsynet har den fornødne habilitet til at behandle sagen. Efter Datatilsynets vurdering har tilsynet imidlertid ikke mulighed for at overlade behandlingen af sagen til en anden (uafhængig) myndighed med tilsvarende faglige kompetencer. Datatilsynet har i den forbindelse også lagt vægt på, at det ved lov udtrykkeligt er bestemt, at tilsynet har kompetencen til at behandle sager om brud på persondatasikkerheden.

Givet de særlige omstændigheder har sagen imidlertid været behandlet på et møde i Datarådet, ligesom Datatilsynet har prioriteret en høj grad af gennemsigtighed ift. bruddet og sagsbehandlingen.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på 29 49 32 83.