Ny afgørelse

Alvorlig kritik af TV 2 og Norrbom Vinding

Dato: 03-02-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en principiel sag, hvor klager har klaget over behandlingen af oplysninger om ham i forbindelse med en advokatundersøgelse.

I februar 2021 klagede klager til Datatilsynet over, at TV 2 og Norrbom Vinding havde behandlet oplysninger om ham i forbindelse med en advokatundersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført af Norrbom Vinding på vegne af TV 2 med det formål at afdække og undersøge sager om mulige krænkende handlinger.

Datatilsynet har gennemgået sagen nøje, og da den vurderes at være principiel, er afgørelsen truffet af Datarådet.

Datatilsynets konklusioner

De centrale punkter i Datatilsynets vurdering af sagen er følgende:

  • TV 2 forfulgte en legitim interesse ved at iværksætte undersøgelsen, og TV 2’s legitime interesse gik forud for de registreredes, herunder klagers, interesser. Der var med andre ord som udgangspunkt et lovligt grundlag for at indsamle personoplysninger.
  • Undersøgelsen var imidlertid tilrettelagt på en sådan måde, at der kunne indberettes oplysninger om bl.a. seksuelle forhold, dvs. følsomme oplysninger. Der er et forbud mod at behandle følsomme oplysninger, hvis man ikke kan identificere en gyldig undtagelse. TV 2 og Norrbom Vinding havde ikke begrænset indsamlingen af oplysninger på en sådan måde, at de havde den fornødne sikkerhed for, at de kunne behandle de indsamlede følsomme oplysninger.
  • Selv om Datatilsynet generelt finder tilrettelæggelsen af undersøgelsen kritisabel, er der - på grund af klagers daværende tilknytning til TV 2 - ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere TV 2’s og Norrbom Vindings behandling af oplysninger om klagers seksuelle forhold.
  • TV 2 og Norrbom Vinding har ikke levet op til oplysningspligten, der består i, at man på eget initiativ skal gøre folk opmærksomme på, at man behandler deres oplysninger - herunder hvorfor man gør det, og hvordan man vil behandle oplysningerne.

På baggrund af disse forhold udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af TV 2 og Norrbom Vinding.

Det har Datatilsynet ikke forholdt sig til

Sagen indgår i en debat, der rækker langt ud over det databeskyttelsesretlige. I vurderingen af sagen har Datatilsynet udelukkende forholdt sig til det juridiske i forhold til indsamlingen og den videre behandling af personoplysninger, herunder behandlingen af oplysninger om klager.

Datatilsynet har heller ikke forholdt sig til, om TV 2 havde retligt grundlag for at standse samarbejdet med klager, da dette ligger uden for tilsynets kompetence.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om, hvornår du må behandle personoplysninger.

Læs mere om oplysningspligten.

Opdatering

Anmodning om genoptagelse

Klager i sagen har efterfølgende henvendt sig til Datatilsynet og anmodet om delvis genoptagelse af sagen.

Datatilsynet har gennemgået klagers bemærkninger og afvist anmodningen, da tilsynet finder, at klager ikke er fremkommet med nye oplysninger, som giver grundlag for at genoptage sagen.

(Denne opdatering er tilføjet 21. februar 2022)