Videregivelse fra Århus Universitetshospital til University of Cambridge (§ 10, stk. 3, nr. 1 og 2)

Dato: 01-02-2021

Datatilsynet har meddelt tilladelse til Århus Universitetshospitals videregivelse af personoplysninger fra undersøgelsen "CIMBA - Confluence" til University of Cambridge til brug i undersøgelsen "CIMBA - Confluence"

1. Datatilsynet har modtaget Århus Universitetshospitals anmodning om tilladelse efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, til videregivelse af personoplysninger fra en statistisk eller videnskabelig undersøgelse benævnt ”CIMBA - Confluence”.

Oplysningerne ønskes videregivet til University of Cambridge til brug i en statistisk eller videnskabelig undersøgelse benævnt ”CIMBA - Confluence”.

Århus Universitetshospital har oplyst, at videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 3, og derfor er omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, nr. 1.

Århus Universitetshospital har endvidere oplyst, at videregivelsen vedrører biologisk materiale, hvorfor videregivelsen er omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, nr. 2.

Datatilsynet meddeler hermed en sådan tilladelse, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, nr. 1 og 2.

2. Tilladelsen gives på følgende vilkår, som Århus Universitetshospital har ansvaret for at overholde:

1. Der må kun videregives personoplysninger, når det er nødvendigt for den modtagende dataansvarliges udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Oplysningerne må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Hvis Århus Universitetshospital over for den registrerede har oplyst, at oplysningerne ikke vil blive videregivet, må der ikke ske videregivelse.

2. Videregivelse af personoplysninger skal ske i pseudonymiseret form, således at oplysningerne ikke er umiddelbart personhenførbare for den modtagende dataansvarlige.

3. Hvis personoplysningerne videregives ved overførsel over internettet eller andet eksternt netværk, skal den afgivende dataansvarlige træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger over internettet eller eksterne netværk skal den dataansvarlige som minimum anvende passende kryptering.

4. Ved transport af biologisk materiale skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at imødegå risici forbundet med transporten.

5. Der skal i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder med henblik på at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

6. Det skal inden videregivelsen påses, at personoplysningerne udelukkende videreanvendes til statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Endvidere skal det påses, at den modtagende dataansvarlige overholder vilkår 8-12.

7. Fra tidspunktet for videregivelsen og efterfølgende skal det kunne dokumenteres, at vilkår 6 er overholdt. Dokumentation skal ske ved indhentelse af en skriftligt begrundet erklæring eller lignende fra den modtagende dataansvarlige.

Vilkår for den modtagende dataansvarlige

8. Videregivelse skal ske til personer, som af den modtagende dataansvarlige er autoriseret til at have adgang til de pågældende personoplysninger. Der må kun autoriseres personer, der er beskæftiget med personoplysningerne. De enkelte personer må ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for.

9. Der skal gives den fornødne instruktion til de medarbejdere, som har adgang til personoplysningerne. Medarbejderne skal i den forbindelse gøres bekendt med, at personoplysningerne alene må behandles med henblik på udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser, og at personoplysningerne ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed.

10. Der må ikke behandles flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt af hensyn til udførelsen af den statistiske eller videnskabelige undersøgelse. Efter modtagelsen af oplysningerne skal personoplysninger, der ikke er nødvendige af hensyn til den statistiske eller videnskabelige undersøgelse, hurtigst muligt slettes, tilintetgøres eller tilbageleveres.

11. Der skal i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder med henblik på at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

12. Personoplysninger skal ved undersøgelsens afslutning slettes, anonymiseres, tilintetgøres eller tilbageleveres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere fysiske personer ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger.

Ovenstående vilkår er supplerende og præciserende i forhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det skal understreges, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven således finder anvendelse i det omfang, at der er tale om forhold, som ikke er reguleret i de ovenstående vilkår.

3. EU og Storbritannien har i forbindelse med Brexit indgået en udtrædelsesaftale, hvoraf det fremgår, at overførsler til Storbritannien kan fortsætte uændret fra den 1. januar 2021 og foreløbigt 4 måneder frem og med mulighed for yderligere 2 måneders forlængelse. Det betyder, at overførsel af personoplysninger til Storbritannien frem til udgangen af april 2021 fortsat kan ske uden et overførselsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V.

Hvis Storbritannien herefter bliver godkendt som et sikkert tredjeland, vil der også efter udgangen af april kunne ske overførsel af oplysninger som i dag. Datatilsynet bemærker dog, at hvis Storbritannien ikke bliver godkendt som et sikkert tredjeland, vil overførsel af personoplysninger fra og med udgangen af april 2021 kun være lovlig i det omfang, der er et overførselsgrundlag. Tilladelse fra Datatilsynet til videregivelse af personoplysninger i medfør af § 10, sk. 3, nr. 1, gælder – uanset hvilket overførselsgrundlag der benyttes – fortsat efter udgangen af april 2021.