Pressemeddelelse fra EDPB-mødet den 9. november 2020

Dato: 11-11-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 9. november 2020 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog EDPB sin første afgørelse om tvistbilæggelse efter proceduren i databeskyttelsesforordningens artikel 65.

Sagen vedrørte et udkast til en afgørelse fra det irske tilsyn vedrørende et sikkerhedsbrud hos Twitter International Company, som en række tilsynsmyndigheder havde fremkommet med indsigelser til. Det irske tilsyn fandt, at indsigelserne ikke levede op til betingelserne efter databeskyttelsesforordningens artikel 60, stk. 4, som værende ”relevante” og ”begrundede”. Det irske tilsyn forkastede på den baggrund indsigelserne og indledte dermed tvistbilæggelsesproceduren.

EDPB har nu vedtaget sin afgørelse og vil snarest muligt formelt underrette det irske tilsyn herom. Det irske tilsyn vil herefter vedtage sin endelige afgørelse, som vil blive fremsendt til den dataansvarlige, senest en måned efter at EDPB har meddelt sin afgørelse.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).