EDPB vedtager udtalelse om EU-Kommissionens forslag til nye retsakter under EU’s digitale strategi

Dato: 20-11-2021

På plenarmødet den 18. november 2021 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd en udtalelse om EU-Kommissionens forslag til nye retsakter under EU’s digitale strategi, herunder den europæiske datastrategi.

EU’s digitale strategi har til formål at sikre, at Europas digitale omstilling gavner borgere, virksomheder og samfundet i bredere forstand. Dette skal bl.a. ske ved at styrke den digitale infrastruktur, regulere nye teknologier og online platforme, sikre en konkurrencedygtig digital økonomi og skabe et indre marked for data, hvor data kan bevæge sig frit inden for EU og på tværs af sektorer.

Kommissionen har i den forbindelse fremsat en række lovforslag, herunder forslagene til retsakten om digitale tjenester, retsakten om digitale markeder, datastyringsforordningen og AI-forordningen. Endvidere forventes der snart fremsat forslag til en Data Act, som skal understøtte udveksling af data mellem virksomheder og mellem myndigheder og virksomheder.

EDPB's udtalelse 

Det er EDPB’s vurdering, at vedtagelsen og implementeringen af disse lovforslag - som alle vil indebære behandling af personoplysninger i et meget stort omfang - samlet vil påvirke retten til privatliv og databeskyttelse markant. EDPB finder således, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem de nye regelsæt og databeskyttelsesreglerne, at det er uklart, hvordan de kompetente tilsynsmyndigheder under de nye retsakter skal samarbejde med de nationale datatilsyn og EDPB, og at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og friheder i den foreslåede lovgivning.

På den baggrund har EPDB på plenarmødet vedtaget en udtalelse, som med konkrete eksempler fra de allerede fremsatte lovforslag fremhæver ovennævnte udfordringer i forhold til databeskyttelse.

Med udtalelsen opfordrer EDPB fremadrettet Kommissionen til i kommende lovforslag at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og understrege databeskyttelsesreglernes forrang, særligt i forhold til den kommende Data Act og planerne om sektor-specifikke data spaces, herunder et European Health Data Space.

Endelig ønsker EDPB, at der i hvert lovforslag sikres udtrykkelig hjemmel til samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de nationale datatilsyn og de kompetente tilsynsmyndigheder under den nye lovgivning, og at datatilsynene sikres de fornødne ressourcer til at løfte denne nye opgave.

Målet med denne udtalelse er at påvirke lovgivningsprocessen og skabe opmærksomhed omkring de databeskyttelsesretlige udfordringer i både den foreslåede og kommende lovgivning på det digitale område.

Læs mere

Læs EDPB's udtalelse her.

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.