Indsigt i oplysninger om datter

Dato: 19-11-2019

Det var i et konkret tilfælde i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, at en idrætsforening afslog at give en far indsigt i oplysninger om hans datter.

Journalnummer: 2018-31-0972

Resume

Datatilsynet har den 19. november 2019 truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en idrætsforening afviste at give ham indsigt i oplysninger, som idrætsforeningen behandlede om hans datter.

Datatilsynet fandt, at idrætsforeningen ikke var forpligtet til at meddele klager indsigt, og at foreningen havde handlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15. Datatilsynet lagde vægt på, at klager havde anmodet om indsigt i behandling af oplysninger om sin datter, og at datterens mor kunne varetage hendes rettigheder efter databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet lagde yderligere vægt på, at klager ikke havde anmodet om indsigt på sin datters vegne for at kontrollere oplysningernes rigtighed, men formålet med indsigtsanmodningen ifølge klager alene var løbende at få information om datterens dansetræning.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du den 1. november 2018 har klaget til tilsynet over, at idrætsforening X efter databeskyttelsesforordningen har afvist at give dig indsigt i oplysninger, som X behandler om din datter.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at X’s behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen1, jf. artikel 15.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du ved e-mail af 31. oktober 2018 anmodede X om at fremsende alle e-mails vedrørende din datter Y’s dansetræning i X siden sæsonstart.

X svarede dig, at foreningen ikke kan udsende særskilt information, og at information kun må udsendes til medlemmerne via deres administrationsprogram. X opfordrede dig til at logge ind på din datters medlemsprofil og tilføje en e-mailadresse.

Du anmodede herefter om fuld og løbende indsigt i data vedrørende din datter.

X svarede herefter, at som foreningen har forstået det, vil du gerne have information om din datter, hvilket du kan få ved at tilføje en e-mailadresse. 

Du svarede herefter, at begrundelsen for, at du vil have indsigt og løbende indsigt i oplysninger om din datter er, at pt. kommer alle informationer fra tredjepart, og at dette ikke er tilfredsstillende, da det går ud over din datter.

X oplyste herefter bl.a., at X ikke har mulighed for at vide, hvorvidt det rent faktisk er en forælder, som henvender sig, og at foreningen ikke har viden omkring eventuel forældremyndighed.  

2.1. Dine bemærkninger

Du har over for Datatilsynet anført, at X ikke vil udlevere data om din datters indmeldelse, og at foreningen ikke vil informere dig om eksempelvis ekstra træning og optrædener.

Du har endvidere anført, at du har bedt om indsigt i data, som X har registreret om din datter, information om events, træning osv., da disse oplysninger pt. kommer fra tredjepart tilfældigt i ny og næ. X har givet afslag på løbende indsigt, hvilket du ikke mener, at foreningen kan.

Du har oplyst, at der er fælles forældremyndighed over din datter, og at du har tilbudt at fremsende bevis herpå, hvilket ifølge foreningens forretningsfører ikke gør nogen forskel.

2.2. X’s bemærkninger

X har anført, at foreningen ikke umiddelbart kan imødekomme dit ønske om indsigt.

X har endvidere anført, at du ikke har fremsendt dokumentation for, at du er juridisk forælder, og at foreningens forretningsfører aldrig har påstået, at det ikke vil gøre en forskel, om du fremsender bevis på fælles forældremyndighed.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i behandling af oplysninger om vedkommende selv (egen acces).

Formålet med indsigtsretten er at sikre beskyttelsen af den registreredes ret til privatlivets fred. Dette kan for eksempel ske i form af den registreredes kontrol med oplysningernes rigtighed med henblik på en eventuel berigtigelse og nødvendigheden af deres opbevaring samt kontrol af behandlingens lovlighed.

Det er Datatilsynets opfattelse, at de rettigheder, som følger af databeskyttelsesreglerne, herunder retten til indsigt, er personlige, og at andre som udgangspunkt ikke kan udøve disse rettigheder på den registreredes vegne. Dette indebærer for eksempel, at en forælder alene understøtter og hjælper et barn med at udøve barnets rettigheder.

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at X ikke er forpligtet til at meddele dig indsigt.

Datatilsynet har herved lagt vægt på navnlig, at du har anmodet om indsigt i behandling af oplysninger om din datter, og at din datters mor ses at kunne varetage hendes rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.  

Datatilsynet har yderligere lagt vægt på, at du ikke har anmodet om indsigt på din datters vegne for at kontrollere oplysningernes rigtighed, da dit formål med indsigtsanmodningen alene ses at være at få løbende information om din datters dansetræning.

På den baggrund finder Datatilsynet, at X ikke har handlet i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Datatilsynet har i øvrigt noteret sig, at X har oplyst, at du kan logge ind på din datters medlemsprofil og tilføje din e-mailadresse.     

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).