Cookie walls: Statistik var ikke en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling

Dato: 09-06-2023

Datatilsynet har truffet nye afgørelser i sagerne om JFM’s og GulogGratis’ fremgangsmåde ved brug af cookie walls, efter at virksomhederne havde anmodet om genoptagelse af sagerne.

Journalnummer: 2021-31-4871.

Resumé 

Den 8. februar 2023 traf Datatilsynet afgørelse om JFM’s og GulogGratis’ brug af cookie walls. Tilsynet fandt bl.a. grundlag for at meddele virksomhederne påbud om at kunne påvise, at behandling af personoplysninger til statistiske formål også var en nødvendig del af alternativet til betaling.

Som opfølgning på Datatilsynets påbud, traf tilsynet den 9. juni 2023 yderligere afgørelser i sagerne. Datatilsynet fandt, at JFM og GulogGratis ikke havde påvist, at behandling af personoplysninger til statistiske formål kunne betragtes som en nødvendig del af alternativet.

JFM og GulogGratis anmodede herefter Datatilsynet om genoptagelse af sagerne.

Datatilsynet afviser genoptagelse af JFM’s og GulogGratis’ sager

Datatilsynet konkluderede, at hverken JFM eller GulogGratis havde fremlagt nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der var grundlag for at genoptage sagerne.

Datatilsynet bemærkede, at JFM’s og GulogGratis’ behandling af personoplysninger med henblik på at gennemføre statistik ikke havde en direkte tilknytning til finansiering af indholdet. Tilsynet bemærkede ydermere, at markedsføringsformålet – til forskel for det statistiske formål – grundlæggende gjorde det muligt og attraktivt for annonceringspartnere at købe sig adgang til banerreklamer mv. på hjemmesiden for at afvikle personaliserede annoncer og dermed generere annonceindtægter.

Endelig påpegede Datatilsynet, at markedsføringsformålet, der indebar videregivelse af personoplysninger til annoncører med henblik på personaliseret annoncering, skulle anses som et separat formål i forhold til det statistiske formål i databeskyttelsesretlig henseende.

JFM’s og GulogGratis’ anmodninger om genoptagelse har været behandlet i Datarådet.

1. Datatilsynets afgørelse (GulogGratis)

Datatilsynet vender hermed tilbage i sagen, hvor [klager] den 5. april 2021 klagede til tilsynet over GULOGGRATIS.DK A/S’ (herefter GulogGratis) behandling af personoplysninger på hjemmesiden guloggratis.dk, idet han alene kunne tilgå hjemmesidens indhold ved at give samtykke til behandling af sine personoplysninger eller mod betaling.

Datatilsynet traf den 8. februar 2023 afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt, at GulogGratis ikke havde påvist, at virksomhedens behandling af personoplysninger skete i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 4, nr. 11, jf. forordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra a.

Datatilsynet fandt derfor grundlag for at meddele GulogGratis påbud om at kunne påvise, at det samtykke, der indhentes fra de besøgende på guloggratis.dk, opfylder databeskyttelsesforordningens krav om frivillighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11. GulogGratis skulle påvise, at behandling af personoplysninger til statistiske formål er en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling. Alternativt skulle GulogGratis tilpasse sin løsning til indhentning af samtykke, således at det er muligt for de besøgende at give særskilt samtykke til behandling af personoplysninger til det statistiske formål.

2. GulogGratis bemærkninger

GulogGratis har den 24. februar 2023 fremsendt en udtalelse til Datatilsynet i forlængelse af tilsynets påbud. GulogGratis har overordnet anført, at behandling af personoplysninger til statistiske formål er nødvendig for at kunne optimere designet, brugervenligheden og effektiviteten af hjemmesiden til gavn for de besøgende og derved levere en markedsplatform af høj kvalitet.

GulogGratis har dertil oplyst, at optimering af hjemmesiden gør denne mere attraktiv for brugerne at benytte, og afledt heraf bliver den et mere attraktivt produkt for annoncørerne. Dette sikrer i sidste ende indtægter til finansiering af indholdet.

3. Datatilsynets vurdering

Efter en gennemgang af GulogGratis’ bemærkninger finder Datatilsynet, at GulogGratis’ behandling af personoplysninger til statistiske formål ikke kan anses som en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling.

Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at behandling af personoplysninger i statistisk øjemed alene har en indirekte tilknytning til finansiering af indholdet. Det er Datatilsynets opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig direkte sammenhæng mellem optimering af designet mv. for at gøre hjemmesiden mere attraktiv for brugerne at benytte, og at hjemmesiden bliver et attraktivt produkt for annoncører, hvilket i sidste ende sikrer finansiering af indholdet.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at målrettet markedsføring af den type, der benyttes på GulogGratis’ hjemmeside ikke afhænger direkte af hjemmesidens sidevisning. Markedsføringen – og effektiviteten heraf – beror i stedet på indsamling af personoplysninger om den enkelte besøgende og levering af personaliseret annoncer til den pågældende.

Datatilsynet fastholder derfor tilsynets påbud af 8. februar 2023. Datatilsynet forudsætter, at GulogGratis herefter tilpasser sin løsning til indhentning af samtykke, således at det er muligt for de hjemmesidebesøgende at give særskilt samtykke til behandling af personoplysninger til statistiske formål.

Datatilsynet skal bede GulogGratis senest den 7. juli 2023 om at bekræfte, at påbuddet er efterlevet.

Ifølge databeskyttelseslovens § 41, stk. 2, nr. 4, straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder den, der undlader at efterkomme et påbud meddelt af Datatilsynet i medfør af data-beskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra d.