Cookie walls: Statistik var ikke en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling

Dato: 09-06-2023

Datatilsynet har truffet nye afgørelser i sagerne om JFM’s og GulogGratis’ fremgangsmåde ved brug af cookie walls, efter at virksomhederne havde anmodet om genoptagelse af sagerne.

Journalnummer: 2021-31-5553.

Resumé 

Den 8. februar 2023 traf Datatilsynet afgørelse om JFM’s og GulogGratis’ brug af cookie walls. Tilsynet fandt bl.a. grundlag for at meddele virksomhederne påbud om at kunne påvise, at behandling af personoplysninger til statistiske formål også var en nødvendig del af alternativet til betaling.

Som opfølgning på Datatilsynets påbud, traf tilsynet den 9. juni 2023 yderligere afgørelser i sagerne. Datatilsynet fandt, at JFM og GulogGratis ikke havde påvist, at behandling af personoplysninger til statistiske formål kunne betragtes som en nødvendig del af alternativet.

JFM og GulogGratis anmodede herefter Datatilsynet om genoptagelse af sagerne.

Datatilsynet afviser genoptagelse af JFM’s og GulogGratis’ sager

Datatilsynet konkluderede, at hverken JFM eller GulogGratis havde fremlagt nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der var grundlag for at genoptage sagerne.

Datatilsynet bemærkede, at JFM’s og GulogGratis’ behandling af personoplysninger med henblik på at gennemføre statistik ikke havde en direkte tilknytning til finansiering af indholdet. Tilsynet bemærkede ydermere, at markedsføringsformålet – til forskel for det statistiske formål – grundlæggende gjorde det muligt og attraktivt for annonceringspartnere at købe sig adgang til banerreklamer mv. på hjemmesiden for at afvikle personaliserede annoncer og dermed generere annonceindtægter.

Endelig påpegede Datatilsynet, at markedsføringsformålet, der indebar videregivelse af personoplysninger til annoncører med henblik på personaliseret annoncering, skulle anses som et separat formål i forhold til det statistiske formål i databeskyttelsesretlig henseende.

JFM’s og GulogGratis’ anmodninger om genoptagelse har været behandlet i Datarådet.

1. Datatilsynets afgørelse (JFM)

Datatilsynet vender hermed tilbage i sagen, hvor [klager] den 18. september 2021 klagede til tilsynet over Jysk Fynske Medier P/S’ (herefter Jysk Fynske Medier) behandling af personoplysninger om ham på hjemmesiden www.jv.dk, idet han alene kunne tilgå hjemmesidens indhold ved at give samtykke til behandling af sine personoplysninger eller ved at tegne et abonnement.

Datatilsynet traf den 8. februar 2023 afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt, at Jysk Fynske Mediers behandling af personoplysninger ikke skete i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. artikel 4, nr. 11, samt forordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra a.

Datatilsynet fandt derfor grundlag for at meddele Jysk Fynske Medier påbud om at sikre, at samtykket, som Jysk Fynske Medier indhenter fra de hjemmesidebesøgende, opfylder kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, samt at kunne påvise, at samtykket opfyldte databeskyttelsesforordningens krav om et frivilligt samtykke, jf. forordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra a.

2. Jysk Fynske Mediers bemærkninger

Jysk Fynske Medier har den 6. marts 2023 fremsendt en udtalelse til Datatilsynet i forlængelse af tilsynets påbud. Jysk Fynske Medier har overordnet anført, at Jysk Fynske Medier efterkommer påbuddet ved at ændre sin løsning til indhentning af samtykke. Løsningen sikrer, at brugerne mod samtykke til behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed kan få adgang til indhold, der i vidt omfang svarer til indholdet, som en bruger kan få adgang til mod betaling. Jysk Fynske Medier har gjort det muligt for de besøgende at tilgå ulåst indhold i 30 dage mod betaling af 19 kr./md. Alternativt kan de besøgende give samtykke til behandling af personoplysninger i statistik- og markedsføringsøjemed for at tilgå samme indhold.

Jysk Fynske Medier har endvidere anført, at behandling af personoplysninger til statistiske formål er en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling. Det skyldes, at oplysningerne er nødvendige for at kunne optimere designet, brugervenligheden og effektiviteten af hjemmesiden til gavn for de besøgende, og derved levere et redaktionelt site af høj kvalitet. Jysk Fynske Medier har i den forbindelse oplyst, at optimering af hjemmesiden gør den mere attraktiv for brugerne at benytte, og at den – afledt heraf – bliver et mere attraktivt produkt for annoncørerne. I sidste ende sikrer det indtægter til finansiering af indholdet.

3. Datatilsynets vurdering

Efter en gennemgang af Jysk Fynske Mediers bemærkninger finder Datatilsynet, at Jysk Fynske Medier har sikret sig, at samtykket på jv.dk, som virksomheden indhenter fra de hjemmesidebesøgende pr. 8. marts 2023, opfylder kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, samt databeskyttelsesforordningens krav om et frivilligt samtykke, jf. forordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra a.

Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at Jysk Fynske Medier pr. 8. marts 2023 benytter en fremgangsmåde, hvorved de besøgende mod betaling kan opnå adgang til indhold, som i det væsentlige omfang svarer til indholdet, som de besøgende kan få adgang til mod samtykke.

Datatilsynet finder derudover, at Jysk Fynske Mediers behandling af personoplysninger til statistiske formål ikke kan anses som en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling.

Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at behandling af personoplysninger i statistisk øjemed alene har en indirekte tilknytning til finansiering af indholdet. Det er Datatilsynets opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig direkte sammenhæng mellem optimering af designet mv. for at gøre hjemmesiden mere attraktiv for brugerne at benytte, og at hjemmesiden bliver et attraktivt produkt for annoncører, hvilket i sidste ende sikrer finansiering af indholdet.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at målrettet markedsføring af den type, der benyttes på Jysk Fynske Mediers hjemmeside ikke afhænger direkte af hjemmesidens sidevisning. Markedsføringen – og effektiviteten heraf – beror i stedet på indsamling af personoplysninger om den enkelte besøgende og levering af personaliseret annoncer til den pågældende.

Datatilsynet fastholder derfor tilsynets påbud af 8. februar 2023. Datatilsynet forudsætter, at Jysk Fynske Medier herefter tilpasser sin løsning til indhentning af samtykke, således at det er muligt for de hjemmesidebesøgende at give særskilt samtykke til behandling af personoplysninger til statistiske formål.

Datatilsynet skal bede Jysk Fynske Medier senest den 7. juli 2023 om at bekræfte, at påbuddet er efterlevet.

Ifølge databeskyttelseslovens § 41, stk. 2, nr. 4, straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder den, der undlader at efterkomme et påbud meddelt af Datatilsynet i medfør af data-beskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra d.