Afslag på indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra stadion var berettiget

Dato: 22-06-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor DBU og Divisionsforeningen afviste at give en registreret indsigt i tv-overvågningsoptagelser foretaget i forbindelse med en kamp på Blue Water Arena i Esbjerg.

Journalnummer: 2020-832-0028

Resume

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor DBU og Divisionsforeningen afviste at give en registreret indsigt i tv-overvågningsoptagelser foretaget i forbindelse med en kamp på Blue Water Arena i Esbjerg.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale kritik af, at DBU og Divisionsforeningens behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens[1] artikel 5.

Datatilsynet finder ikke grundlag for at konstatere, at DBU’s og Divisionsforeningens håndtering af klagers anmodning om indsigt er sket i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens[2] § 22, stk. 1 og 2.

Datatilsynet har imidlertid henstillet, at DBU og Divisionsforeningen fremadrettet foretager en konkret vurdering af indkomne indsigtsanmodninger, herunder af den registreredes konkrete interesse i helt eller delvist at modtage oplysningerne.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager overværede pokalfinalen mellem Aab og Sønderjyske i juli 2020 på Blue Water Arena i Esbjerg. I forbindelse hermed blev klager efter det oplyste administrativt frihedsberøvet af politiet, da der opstod uroligheder på Blue Water Arena.

Som følge heraf anmodede klager den 7. juli 2020 EfB Elite A/S om indsigt i oplysninger om ham, som måtte fremgå af arenaens tv-overvågningsbilleder.

Den 9. juli 2020 besvarede EfB Elite A/S hans henvendelse og oplyste, at klager skulle rette anmodningen til Divisionsforeningen, som var dataansvarlig for det pågældende arrangement og dermed ligeledes for den tv-overvågning, som var foretaget i forbindelse hermed.

Klager kontaktede herefter Divisionsforeningen den 9. juli 2020 og anmodede om indsigt. Af indsigtsanmodningen fremgik bl.a. følgende:
 

”Jeg har bedt om optagelse der viser mig på dagen da jeg skal bruge dem i en erstatningssag vedrørende uberettiget frihedsberøvelse. Jeg forsøger hverken at rette fokus mod jer eller Blue Water Arena, men ønsker blot at vide om der har været videooptagelser på dagen der kan anvendes i denne sag. Til dette har jeg haft ringet til Jan og mødt meget lidt samarbejdsvilje. Derfor har jeg været nødsaget til at benytte mig af min ret til at få dem udleveret iht. GDPR lovgivningen. Jeg har forsøgt at være pædagogisk og henvist Jan direkte til de artikler hos datatilsynet, og gældende lovgivning, som giver mig ret til at anmode og få udleveret disse optagelser i forbindelse med private henseelser. Det har jeg gjort uden held, indtil han i dag har svaret, at i som arrangører af pokalfinalen stod for arrangementet på dagen.

(…)

Jeg ønsker ikke at hænge nogen ud, men blot at få udleveret dataet, og det er derfor væsenligt for mig at vide hvem der til arrangementet har været dataansvarlig og hvem der har været databehandler. Ud fra hvad Jan har sagt og skrevet er de databehandlerne, og ansvaret for brugen og opbevaringen af dataet, herunder overvågning, ligger hos jer, og derfor er det jer jeg skal henvende mig til for at få det udleveret.

Dataet jeg ønsker udleveret står beskrevet i første mail og er som følger:

Jeg kontakter dig i dag d.7/7-2020 i forbindelse med løbende efterevaluering og forberedelse af juridisk materiale til episoderne, der udspillede ved indgangen til afsnit B10 på Blue Water Arena vil jeg bede dig om at udlevere overvågningsmateriale fra videoovervågning i forhallen, der er rettet mod indgangspartiet, samt videoovervågning udenfor stadion der er rettet mod indgangspartiet. Episoderne udspillede sig i tidsrummet 20:10-22:00, og derfor ønskes der optagelse i dette tidspunkt. Du bedes udlevere samtlige videooptagelser eller stillbilleder, der udenfor stadion er rettet mod flokken af AaB fans, både for og efter de frihedsberøves og sættes i håndjern, også udenfor det overstående oplyste tidsrum. Jeg beder dig udlevere det i henhold til gældende GDPR regler, der kræver at disse udleveres da jeg ved at jeg er på optagelserne i dette tidsrum, og skal anvende til et juridisk formål. Jeg har vedhæftet en kopi af en af mine billet for at du kan bekræfte jeg var til stede på Blue Water Arena den pågældende dag. Såfremt du ikke udleverer disse vil datatilsynet blive underrettet og der vil startes en sag mod jer om brud på gældende lovgivning på området i henhold til LOV nr 506 af 23/05/2018 §3.b, samt databeskyttelsesforordningen artikel 13,14 og 15.

Derudover vil jeg bede dig om at oplyse om i har filmet afsnit B10, forhallens indgangsparti til afsnit B10, og området udenfor stadion ved indgangsparti B10, hvem i har delt eller deler disse overvågningsbilleder med, hvor lang tid i opbevarer optagelserne, hvilke kameraer i har eller har haft rettet i mod indgangspartiet i til afsnit B10 udenfor- og indenfor stadion, samt afsnit B10 på stadion. Såfremt du heller ikke udleverer disse vil datatilsynet blive underrettet og der vil startes en sag mod jer om brud på gældende lovgivning på området i henhold til LOV nr 506 af 23/05/2018 §3.b og §4.c og databeskyttelsesforordning artikel 13 og 14.

Slutteligt vil jeg bede dig om at udlevere videooptagelser der er rettet mod afsnit B10 i tidsrummet 19:30-20:30. Såfremt du ikke udleverer disse vil datatilsynet blive underrettet og der vil startes en sag mod jer om brud på gældende lovgivning på området i henhold til LOV nr 506 af 23/05/2018 §3.b, samt databeskyttelsesforordningen artikel 13,14 og 15.

Divisionsforeningen bad om yderligere identifikationsoplysninger, hvilket klager fremkom med den 10. juli 2020 i form af kørekort.

Divisionsforeningen besvarede den 5. august 2020 klagers indsigtsanmodning. Følgende fremgik bl.a. af besvarelsen:

”Det kan oplyses, at Blue Water Arena er ejet af Esbjerg Kommune, men overvågningsudstyr ejes af EfB og er blevet anvendt under pokalfinalen efter aftale mellem EfB og DBU/Divisionsforeningen, som var kampens arrangør. Der foreligger et delt dataansvar.

Som rettighedssubjekt har du ikke krav på at vide, hvilke aftaler, herunder databehandleraftaler, der eventuelt er lavet med EfB. Vi kan dog informere dig om, at der er taget de nødvendige og passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at varetage behandlingen af persondata i forbindelse med afviklingen af pokalfinalen.

(…)

Vi vurderer, at indsigt i videoovervågningsoptagelser inden for og uden for stadion er egnet til at kompromittere sikkerheden på stadion for kontrollører og andre, idet det bl.a. vil afsløre placeringen af overvågningsudstyr og blinde vinkler og gøre videoovervågning kontraproduktiv, ligesom udlevering af overvågningsmateriale hæmmer kontrollørernes evne til at passe deres sikkerhedsopgaver. Vi har bl.a. været i dialog med Rigspolitiet herom, og de tilslutter sig vores betragtninger.

Derfor må vi desværre afvise din forespørgsel om at udlevere de pågældende billedsekvenser, ligesom vi hverken kan be- eller afkræfte, at der foretoges videoovervågning uden for stadion rettet mod indgangspartiet, i forhallen rettet mod ind gangspartiet, i afsnit B10 og uden for stadion rettet mod gruppen af AaB-fans, som kom i politiets varetægt.”

Datatilsynet sendte den 17. august 2020 klagers klage i høring og anmodede Divisionsforeningen om en udtalelse til sagen.

Dansk Boldspil-Union A/S (DBU) fremkom den 14. september 2020 på vegne af DBU og Divisionsforeningen med en udtalelse til sagen. Følgende fremgik heraf om dataansvaret:

”De videooptagelser, sagen drejer sig om, fandt sted i forbindelse med afvikling af pokalfinalen i fodbold den 1. juli 2020. Pokalfinalen var arrangeret af DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningen i fællesskab, og det er derfor vores vurdering, at Divisionsforeningen er fælles dataansvarlig med DBU.”

Udtalelsen blev fremsendt til klager den 21. september 2020. Klager fremkom samme dag med bemærkninger til udtalelsen, hvorefter hans bemærkninger blev fremsendt til Divisionsforeningen den 6. oktober 2020.

DBU fremsendte bemærkninger hertil den 23. oktober 2020 på vegne af DBU, Divisionsforeningen og EfB. Følgende fremgik heraf i forhold til dataansvaret:

”Vi vil dog godt beklage, at vi i vores afvisning af 5. august 2020 kom til at anføre, at EfB var fælles dataansvarlig med DBU og Divisionsforeningen, idet der her var tale om en intern misforståelse, som blev berigtiget, da vi dykkede nærmere ned i sagen i forbindelse med vores fælles svar til Datatilsynet.

Det har dog aldrig været anført, at vi delte dataansvar med DBU Bredde. DBU Bredde er officielt medarrangør på pokalfinalen, men havde ingen praktiske funktioner i forbindelse med forberedelsen eller afviklingen af pokalfinalen, hvorfor det fælles dataansvar alene var mellem DBU og Divisionsforeningen, som anført i svaret til Datatilsynet af 14. september.

Det kan i øvrigt oplyses, at det er internt beskrevet, hvordan dataansvar og databehandlere skal håndteres i forskellige situationer, hvorfor vi kan bekræfte, at der er styr på gældende procedurer. Vi vil dog gerne medgive, at det kunne have været tydeligere oplyst over for de registrerede, hvem der var dataansvarlig i den givne situation, og det vil der blive rettet op på fremadrettet.

Vi kan i øvrigt igen henvise til vores svar til Datatilsynet af 14. september 2020, hvoraf det fremgik, at Divisionsforeningen er elitefodboldklubbernes brancheorganisation, og at EfB som medlem heraf henviste til Divisionsforeningen, som besvarede klagers henvendelse på egne, DBU’s og EfB’s vegne.”

Klager fik tilsendt bemærkningerne den 10. november 2020, hvortil han telefonisk fremkom med bemærkninger samme dag.

2.1. Klagers bemærkninger

Ad dataansvar

Klager har hertil anført, at det i forbindelse med hans anmodning om indsigt generelt har været udfordrende at få oplysninger om, hvem der var dataansvarlig for tv-overvågningen i forbindelse med pokalfinalen – og dermed ansvarlig for at besvare hans indsigtsanmodning.

Ad indsigt i tv-overvågningsoptagelser

Klager har overordnet anført, at DBU og Divisionsforeningen er forpligtet til at udlevere oplysninger om ham i form af tv-overvågningsoptagelserne, og at DBU og Divisionsforeningen ved at nægte at udlevere tv-overvågningsoptagelserne har handlet i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Klager har hertil oplyst, at tv-overvågningsoptagelserne skal benyttes i forbindelse med en erstatningssag om politiets uberettigede frihedsberøvelse af ham. Klager har i den forbindelse oplyst, at han ikke var en del af urolighederne, og at han blandt flere andre under pokalfinalens uroligheder var gået ud af stadion for at fortælle folk, som stod uden for stadion, at de skulle falde til ro, finde deres billet og pladser, og gå ind og sidde på pladserne under kampen.

Det er klagers opfattelse, at udlevering af det pågældende tv-overvågningsmateriale ikke vil identificere placeringen af videokameraerne og dermed afsløre blinde vinkler og kompromittere sikkerheden. Dette begrundes bl.a. i, at flere af kameraerne på det pågældende stadion allerede er fuldt ud synlige. Derudover gør klager gældende, at disse bekymringer kan løses ved eksempelvis at bruge simpel fotoredigeringssoftware.

Afslutningsvis har klager anført, at nærværende sag ikke er sammenlignelig med Datatilsynets afgørelse i sagen med j. nr. 2018-832-0009, idet det i den sag blev anført, at klageren ikke havde anført en særlig begrundelse for interessen i at få indsigt i tv-overvågningsoptagelserne.

Klager har i nærværende sag anført en særlig begrundelse, og der henvises i den forbindelse bl.a. til Datatilsynets afgørelse i sagen med j. nr. 2018-832-0004, hvori tv-overvågningsmateriale blev udleveret i forbindelse med en erstatningssag.

2.2. DBU og Divisionsforeningens bemærkninger

Ad dataansvar

DBU og Divisionsforeningen har i forhold til dataansvaret anført, at det er DBU og Divisionsforeningen, der er ansvarlig for den behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med tv-overvågning, som blev foretaget i forbindelse med afviklingen af pokalkampen mellem Aab og SønderjyskE på Blue Water Arena.

DBU og Divisionsforeningen har i den forbindelse beklaget, at andet blev oplyst til klager og til Datatilsynet, hvilket skyldtes en intern misforståelse.

Ad indsigt i tv-overvågningsoptagelser

DBU og Divisionsforeningen har hertil oplyst, at der foretages videoovervågning i forbindelse med afviklingen af kampe i 3F Superligaen og i pokalfinalen. Oplysninger herom var for så vidt angår pokalfinalen mellem Aab og SønderjyskE optrykt på billetterne med henvisning til Superligaens Fælles Ordensreglement, som finder anvendelse på den pågældende kamp.

DBU og Divisionsforeningen har endvidere oplyst, at der under kampen var en række tilskuere, der – trods gentagne opfordringer fra stadionspeakeren – ikke fulgte de gældende retningslinjer; særligt i forhold til Covid-19. Som konsekvens heraf blev kampen – i overensstemmelse med sikkerhedsprotokollerne – afbrudt og først genoptaget efter 14 minutter, da de pågældende tilskuere forlod stadion efter blandt andet at have truet og jagtet de stadionkontrollører, der håndterede situationen, ud af stadion. Herefter blev en række af disse tilskuere anholdt af politiet uden for stadion.

Overvågningsmaterialet slettes normalt efter 14 dage. Overvågningsmaterialet, som er genstand for nærværende sag, opbevares dog i længere tid grundet klagers anmodning om indsigt. Materialet destrueres, når sagen er tilendebragt.

Der er tre overordnede væsentlige hensyn til, at der anvendes videoovervågning på fodboldstadions:

  • Overvågning af materiel, dvs. beskyttelse af stadionfaciliteter
  • Overvågning af tilskueradfærd med henblik på at sikre efterlevelse af fodboldens egne love og regler, fx forbud mod pyroteknik som reguleret i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion, og til brug for politiet i forbindelse med sager om vold på stadion
  • Beskyttelse af individer og grupper på stadion, bl.a. sikkerhedskontrollørerne og tilskuere

For at opfylde formålet med videoovervågningen søges det i videst muligt omfang at placere overvågningsudstyr skjult eller diskret.

På grundlag af bl.a. sager, hvor tilskuere, der har overtrådt reglerne for adfærd på stadion, er blevet idømt karantæne, har DBU, Divisionsforeningen og klubberne erfaring for, at uroligheder ved fodboldkampe oftest forårsages af en begrænset gruppe af personer, som ikke lader sig påvirke af sanktioner, og som er villige til at gå endog meget langt for dels at få adgang til stadion, og for at udøve den uønskede og regelstridige adfærd.

Det er derfor DBU og Divisionsforeningens vurdering, at det vil medføre en kompromittering af sikkerheden, såfremt de pågældende – gennem indsigt i netop optagelser fra overvågningskameraerne – vil kunne fastslå kameraernes placering, da der efter DBU og Divisionsforeningens opfattelse er nærliggende risiko for, at dette vil føre til udnyttelse af kameraers blinde vinkler eller andre tiltag for at hindre optagelse, eksempelvis placering af bannere eller andre større genstande for derved at skabe områder, som ikke vil kunne ses på optagelserne. Derved vil såvel stadionkontrollører som øvrige tilskuere blive udsat for væsentlig fare.

DBU og Divisionsforeningen har i den forbindelse bemærket, at overvejelserne, som beskrevet ovenfor, har været genstand for drøftelse med Rigspolitiet, som har tilsluttet sig DBU og Divisionsforeningens betragtninger.

DBU og Divisionsforeningen har hertil endvidere oplyst, at DBU og Divisionsforeningen er i kontinuerlig dialog med FIFA, og DBU og Divisionsforeningen følger deres retningslinjer for sikkerhed m.m., hvorfor sikkerhedsprotokollerne er direkte konsistente hermed. FIFA’s Data Protection Network anbefaler ligeledes og af de grunde, der er anført ovenfor, at man ikke udleverer overvågningsmateriale til andre end de lokale myndigheder. Desuden kan det oplyses, at der ifølge DBU og Divisionsforeningens oplysninger er decideret forbud mod at udlevere overvågningsmateriale til andre end myndighederne i lande som Portugal og Tyskland, og at en tilsvarende praksis følges i bl.a. Spanien og Frankrig.

På baggrund af ovenstående har DBU og Divisionsforeningen anført, at overvågningssystemet på Blue Water Arena var aktiveret under pokalfinalen mellem Aab og SønderjyskE, og at DBU og Divisionsforeningen derfor har behandlet personoplysninger om de deltagende, herunder sandsynligvis også klager, idet DBU og Divisionsforeningen lægger til grund, at klager har deltaget som tilskuer ved pokalfinalen.

DBU og Divisionsforeningen har hertil anført, at det er deres opfattelse, at det er berettiget at afvise klagers anmodning om indsigt i videoovervågningsoptagelserne fra pokalfinalen med henvisning til databeskyttelseslovens § 22, stk. 1, og databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4.

Til støtte herfor har DBU og Divisionsforeningen henvist til Datatilsynets afgørelse i sagen med j. nr. 2018-832-0009.

Videoovervågningen på stadions er bl.a. etableret for at understøtte politiets efterforskning og behandling af sager om bl.a. vold, samt for at skabe tryghed for fodboldtilskuere generelt og gøre det muligt for forældre og børn sammen at få en god oplevelse ved at overvære fodboldkampe, hvad enten det er i klub- eller landsholdsregi.

Det er DBU og Divisionsforeningens vurdering, at hensynet til disse formål må gå forud for de registreredes, herunder klagers, interesse i at få indsigt i oplysningerne, idet meddelelse af indsigt vil medføre en risiko for, at videoovervågningen ikke vil kunne opfylde de anført formål.

Hertil har DBU og Divisionsforeningen tilføjet, at udlevering af videoovervågningsmateriale i nærværende sag vil skabe en uhensigtsmæssig præcedens ved events generelt, og at der er blevet udleveret videoovervågningsmateriale til politiet i forbindelse med deres efterforskning af omstændighederne ved pokalfinalen, hvorfor klager som part i en eventuel sag vil være berettiget til at få udleveret sagsmateriale af politiet, jf. retsplejelovens regler.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

3.1. Dataansvar

3.1.1. De generelle principper for behandling af personoplysninger, som fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 5, skal i alle tilfælde overholdes, når der behandles personoplysninger. Det betyder bl.a., at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede, jf. artikel 5, stk. 1, litra a.

3.1.2. Datatilsynet finder efter en gennemgang af sagen, at DBU og Divisionsforeningens behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a.

Der er herved lagt vægt på, at der til klager og til Datatilsynet under sagens behandling er givet forskellige, modstridende oplysninger om dataansvaret.

Datatilsynet finder på baggrund heraf anledning til at udtale kritik af DBU og Divisionsforeningens behandling af personoplysninger.

Datatilsynet har noteret sig, at der var tale om en intern misforståelse, som nu er berigtiget.

3.2. Anmodning om indsigt

3.2.1. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1, at den registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og den information, som fremgår af litra a-h.

Videre følger det af artikel 15, stk. 3, at den dataansvarlige skal udlevere en kopi af de personoplysninger, der behandles.

Der gælder dog visse undtagelser til retten til indsigt. Det fremgår bl.a. af databeskyttelseslovens § 22, stk. 1, at bl.a. databeskyttelsesforordningens artikel 15 ikke gælder, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser.

Endvidere fremgår det af § 22, stk. 2, at undtagelse fra bl.a. databeskyttelsesforordningens artikel 15 tillige kan gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til:

1) statens sikkerhed,

2) forsvaret,

3) den offentlige sikkerhed,

4) forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,

5) andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Den Europæiske Unions eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Den Europæiske Unions eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed,

6) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager,

7) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv,

8) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i nr. 1-5 og 7,

9) beskyttelse af den registreredes eller andres rettigheder og frihedsrettigheder og

10) håndhævelse af civilretlige krav.

3.2.2. Datatilsynet lægger til grund for sagens afgørelse, at tv-overvågningsoptagelserne, som klager ønskede udleveret, skulle benyttes i forbindelse med en mulig erstatningssag, hvor klager mener, at han er blevet uberettiget frihedsberøvet.

En registreret har som udgangspunkt ret til at få indsigt i oplysninger om den pågældende selv, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. Begrænsninger i retten til indsigt bør derfor alene foretages ud fra en konkret vurdering af de oplysninger, der foreligger på tidspunktet for modtagelsen af en indsigtsanmodning. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor den registrerede anfører en særlig (og legitim) begrundelse for indsigtsanmodningen.

DBU og Divisionsforeningen har generelt henvist til, at indsigt i tv-overvågningsmaterialet vil kunne medføre kompromittering af sikkerheden på stadion for tilskuere, kontrollører og andre, idet bl.a. kameraernes placering og blinde vinkler vil kunne afsløres, og at registreredes ret til indsigt derfor kan begrænses på grund af afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2.

Datatilsynet finder ikke grundlag for at tilsidesætte DBU’s og Divisionsforeningens vurdering af, at ovennævnte hensyn – efter en konkret vurdering – vil kunne begrunde begrænsninger i registreredes ret til indsigt.

Datatilsynet finder endvidere, at DBU og Divisionsforeningen var berettiget til at afvise klagers anmodning om indsigt.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at klagers interesse i at få indsigt i tv-overvågningsoptagelser – til brug for en erstatningssag mod politiet for uberettiget frihedsberøvelse – i den konkrete sag burde vige for afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed, idet der er tale om et større stadion, hvor mange mennesker vil være samlet på begrænset plads, og hvor uroligheder typisk kan opstå, hvorved bl.a. tilskuere vil kunne blive udsat for væsentlig fare.  

Datatilsynet bemærker i øvrigt, at klager i forbindelse med indbringelse af en eventuel erstatningssag om uberettiget frihedsberøvelse for domstolene vil kunne søge om adgang til optagelserne via retsplejelovens regler.

Datatilsynet skal dog understrege, at DBU og Divisionsforeningen i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 22 ved modtagelse af en indsigtsanmodning er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den registreredes interesse i at modtage oplysningerne over for de afgørende hensyn, som eventuelt kan begrunde, at indsigtsanmodningen ikke imødekommes.

Datatilsynet henstiller, at DBU og Divisionsforeningen fremadrettet foretager en sådan konkret vurdering af modtagne indsigtsanmodninger, herunder af den registreredes konkrete interesse i helt eller delvist at modtage oplysningerne.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

[2] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).