Politianmeldelse

Texas Andreas Petersen A/S indstilles til bøde

Dato: 06-10-2023

Datatilsynet politianmelder Texas Andreas Petersen A/S for at have indsamlet og videregivet personoplysninger om hjemmesidebesøgende uden hjemmel og indstiller til en bøde på ikke under 200.000 kr.

Datatilsynet har politianmeldt virksomheden Texas Andreas Petersen A/S for at have indsamlet og videregivet personoplysninger om hjemmesidebesøgende på www.texas.dk uden et retligt grundlag.

Datatilsynet blev i forbindelse med en klage opmærksom på, at virksomheden indsamlede personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Datatilsynet kunne ved en gennemgang af hjemmesiden konstatere, at der blev benyttet en række cookies til at indsamle og videregive oplysninger om de besøgende til Google og Meta.

Normalt, når Datatilsynet indstiller til bøde, indstilles der et specifikt beløb på baggrund af sagens karakter og organisationens omsætning. Datatilsynet har gennemgået virksomhedens senest offentliggjorte årsregnskab. Virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår fremgår imidlertid ikke af årsregnskabet, og derfor lyder indstillingen i denne sag på en bøde på minimum 200.000 kr.

Hvorfor politianmeldelse?

Datatilsynet foretager altid en konkret vurdering af sagens grovhed i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, ved vurderingen af, hvilken sanktion der efter tilsynets opfattelse er den korrekte.

Datatilsynet har ved vurdering af, at der idømmes en bøde, bl.a. lagt vægt på, at der er tale om behandling af personoplysninger uden et retligt grundlag for behandling af personoplysninger om potentielt rigtig mange registrerede, som har besøgt hjemmesiden. Datatilsynet har også lagt vægt på, at tilsynet siden februar 2020 har italesat og vejledt om, hvordan databeskyttelsesreglerne skal forstås i kontekst af behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Vil du vide mere?

Læs mere om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Kan jeg få aktindsigt i sagen?

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen. Man kan derfor som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i sagen eller sagens dokumenter.

Læs mere om aktindsigt i straffesager her

Fakta

Bødestraffe efter GDPR

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsynsmyndigheder selv udstede administrative bøder for overtrædelse af de fælles europæiske regler i databeskyttelsesforordningen (GDPR). I Danmark skal bødestraffe efter forordningen indtil videre afgøres ved domstolene.  

Datatilsynet kan indstille både private aktører og offentlige myndigheder til bødestraf. I forbindelse med anmeldelsen af sagen til politiet vurderer Datatilsynet bødens størrelse, og det er herefter op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.

En bøde skal efter reglerne være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Datatilsynet inddrager derfor en række hensyn og afvejninger i både skærpende og formildende retning, når tilsynet udtaler sig om bødens størrelse. Du kan læse mere om, hvad Datatilsynet lægger vægt på i de vejledninger om bødefastsættelse, som tilsynet har udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten, samt i Det Europæiske Databeskyttelsesråds vejledning om bødefastsættelse. 

Det er forudsat i reglerne, at bødeniveauet for offentlige myndigheder generelt er lavere end for private aktører.

Se en oversigt over bødeindstillinger efter GDPR