Datatilsynet har undersøgt oplysningspligten hos tre parkeringsselskaber

Dato: 31-01-2024

Datatilsynet har afsluttet tilsyn med tre udvalgte parkeringsselskabers overholdelse af oplysningspligten, når der udstedes parkeringsafgifter. Datatilsynet fandt anledning til at udtale kritik i to tilfælde.

Journalnummer: 2023-41-0015.

Resumé 

Datatilsynet førte i 2023 tilsyn med parkeringsselskabers brug af tv-overvågning (kamerateknologi) i forbindelse med udstedelse af parkeringsafgifter. Baggrunden for dette fokusområde var, at flere borgere havde klaget til tilsynet over forskellige parkeringsselskabers behandling af deres personoplysninger.

Datatilsynet udvalgte tre større parkeringsselskaber og undersøgte hovedsagelig spørgsmålet om selskabernes overholdelse af oplysningspligten, når der udstedes en parkeringsafgift ved brug af kamerateknologi.

Kritik af to parkeringsselskaber

Datatilsynet udtalte kritik af to selskaber, da selskaberne ikke oplyste de registrerede (parkanterne) om behandlingen af deres personoplysninger ved opkrævningen af parkeringsafgifter.

Datatilsynet lagde vægt på, at selskaberne ikke oplyste parkanterne om behandlingen af deres personoplysninger, og fastslog, at denne information skulle gives senest ved udstedelsen af parkeringsafgiften.

Det er Datatilsynet opfattelse, at den dataansvarlige skal tage aktive skridt for at opfylde oplysningspligten. Det er dermed ikke nok at have oplysningerne liggende på en hjemmeside.

Proceduren hos ét selskab levede op til reglerne

Datatilsynet konkluderede, at et selskab opfyldte sin oplysningspligt ved at linke til selskabets persondatapolitik i deres betalingspåkrav. Derved var den registrerede (parkanten), rettidigt, informeret om behandlingen af dennes personoplysninger.

Tilsyn med Parkzone A/S

1. Datatilsynet førte i 2023 tilsyn med en række parkeringsselskabers brug af tv-overvågning (kamerateknologi) i forbindelse med udstedelse af parkeringsafgifter.

Baggrunden for udvælgelsen af dette fokusområde i 2023 var, at flere borgere havde klaget til Datatilsynet over forskellige parkeringsselskabers behandling af deres personoplysninger.

Datatilsynet har overordnet forstået klagerne således, at de pågældende forud for modtagelse af en parkeringsafgift ikke var bekendt med, at parkeringsområdet var tv-overvåget, eller var af den opfattelse, at tv-overvågningen var opsat til brug for kriminalitetsbekæmpelse. Derudover fremgik det af klagerne, at de registrerede ikke havde fået tilstrækkelige oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger ved modtagelse af en parkeringsafgift. 

Datatilsynet besluttede på den baggrund at indlede et generelt tilsyn overfor en række parkeringsselskaber med etablering i Danmark med det overordnede formål at undersøge dels, om parkeringsselskaber eventuelt anvender tv-overvågning opsat i kriminalitetsforebyggende øjemed til udstedelse af parkeringsafgifter, og dels om selskaberne iagttager oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 i forbindelse med udstedelse af parkeringsafgifter ved brug af tv-overvågning (kamerateknologi).

2. Ved brev af 9. juni 2023 oplyste Datatilsynet over for Parkzone A/S (herefter ”Parkzone”), at selskabet var udvalgt til tilsyn, og tilsynet anmodede samtidig Parkzone om at besvare en række spørgsmål.

Parkzone er fremkommet med udtalelser til sagen den 28. juni, 22. september og 7. november 2023. Parkzone har fremsendt billeder af de skilte, der anvendes i anlæggene, samt et eksempel på et betalingspåkrav.

Parkzone har oplyst, at selskabet anvender kamerateknologi på de parkeringsanlæg, som selskabet administrerer, til udstedelse af parkeringsafgifter. Der bruges fast monterede overvågningskameraer med indbygget software, der scanner nummerplader. Hvis softwaren finder en nummerplade, sendes et still-billede af nummerpladen i kontekst sammen med en række metadata til Parkzones servere, hvorefter billedet sløres.

Parkzone har oplyst om behandlingen af personoplysninger, at selskabet i forbindelse med, at bilen kører ind og ud af parkeringsanlægget, behandler oplysninger om bl.a. køretøjets registreringsnummer, billeder af køretøjet for- og bagfra, tidspunkt for ind- og udkørsel, samt lokalitet. Hvis der ikke sker korrekt betaling, behandles derudover navnlig identifikationsoplysninger på ejeren af køretøjet. Formålet med indsamlingen af personoplysninger er – som det fremgår af Parkzones persondatapolitik – overordnet at udstede korrekte parkeringstilladelser, opkræve betaling og administrere aftaler om parkeringsordninger.

Parkzone har anført, at oplysningspligten løftes på alle anlæg via skilte på det enkelte parkeringsområde og i eventuelle udsendte breve.

Parkzone har hertil oplyst, at der både ved indkørsel til parkeringsanlæggene og ved udkørsel samt rundt omkring på anlæggene er opsat adskillige parkeringsskilte. Brugere af anlæggene møder således skilte med information om databehandlingen, inden kameraregistreringen af køretøjet finder sted. På skiltene henvises til Parkzones persondatapolitik via en kort URL (www.parkzone.dk/datapt). På flere parkeringsanlæg er der yderligere angivet en QR-kode på skiltningen, som ved scanning fører direkte til persondatapolitikken på hjemmesiden. Link til persondatapolitikken fremgår endvidere af betalingsautomater og ved iPad-løsninger.

Ved fremsendelse af betalingspåkrav er der i brevet til bilisten ligeledes indsat link til Parkzones persondatapolitik.

Datatilsynet har konstateret, at følgende fremgår af Parkzones persondatapolitik (punkt 5) om, hvorfra personoplysningerne stammer: 

”Oplysningerne indhentes i første omgang fra det køretøj, der kører ind og ud af parkeringsanlægget. Yderligere oplysninger hentes fra Det Digitale Motorregister. Oplysninger kan også stamme fra din henvendelse til os (fx via betalingsautomat, iPad, klageformular mv.).”

3. På baggrund af det af Parkzone oplyste, lægger Datatilsynet til grund, at Parkzone alene anvender kamerateknologi til drift af de pågældende parkeringsområder, og at der således ikke er opsat tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Ved afgørelse af 27. juni 2022 (Datatilsynets j.nr. 2019-41-0053) tog Datatilsynet stilling til Parkzones iagttagelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen om bl.a. oplysningspligt i forbindelse med selskabets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse til drift af parkeringsområder. Datatilsynet fandt i den forbindelse, at behandlingen af personoplysninger skete i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 12-14.    

På den baggrund finder Datatilsynet ikke anledning til at foretage yderligere.

Datatilsynet skal dog gøre Parkzone opmærksom på henstillingen vedrørende Parkzones persondatapolitik, der fremgår af tilsynets afgørelse af 27. juni 2022, som Parkzone ikke ses at have efterlevet.

Derudover skal Datatilsynet bemærke, at Parkzone for at undgå misforståelser eventuelt kan overveje at præcisere i sin persondatapolitik, at oplysningerne i første omgang indsamles fra et billede af køretøjet.

Datatilsynet bemærker, at tilsynet ikke har taget stilling til, om Parkzones behandling af personoplysninger i øvrigt er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)