JobTeam indstillet til bøde

Dato: 15-05-2020

Datatilsynet vurderer, at JobTeam i forbindelse med en sag om retten til indsigt ikke har levet op til de grundlæggende krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR) om, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

JobTeam A/S er blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på 50.000 kr. Virksomheden havde slettet personoplysninger omfattet af en registrerets indsigtsanmodning i perioden efter fremsættelsen af anmodningen og inden virksomhedens besvarelse. Datatilsynet blev opmærksom på sagen på baggrund af en klage.

God databehandlingskik

”Når en dataansvarlig sletter oplysninger om borgeren i umiddelbar tilknytning til, at en indsigtsanmodning ikke imødekommes, afskærer den dataansvarlige uretmæssigt borgeren muligheden for at få efterprøvet, om vedkommende har ret til at få indsigt i oplysningerne ved Datatilsynet og domstolene. Det er en krænkelse af borgerens grundlæggende rettigheder og er ikke udtryk for god databehandlingsskik,” siger Astrid Mavrogenis, kontorchef i Datatilsynet.

Indstilling til bøde

Datatilsynet har besluttet at anmelde JobTeam A/S til politiet og indstiller til, at der nedlægges påstand om, at virksomheden idømmes en bøde.

Det er Datatilsynets opfattelse, at en overtrædelse af forordningens grundlæggende principper om behandlingssikkerhed for en virksomhed i en sag som denne som udgangspunkt ikke kan sanktioneres med en lavere bøde end 50.000 kr., hvis forordningens grundlæggende krav om, at bøder skal være effektive og have afskrækkende virkning, samtidig skal overholdes. Ved indstillingen af bødens størrelse har tilsynet samtidig lagt vægt på, at bøden skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsyn selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark.

Her fungerer det på den måde, at Datatilsynet efter at have belyst og vurderet sagen politianmelder den dataansvarlige. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om retten til indsigt her.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due - tlf. 29 49 32 83 / mail ad@datatilsynet.dk.

Kan jeg få aktindsigt i sagen?

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen. Man kan derfor som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i sagen eller sagens dokumenter.

Læs mere om aktindsigt i straffesager her

Opdatering

Sådan er det gået med sagen

Retten fandt ved dom af 17. november 2022, at det ikke var bevist, at JobTeam i perioden efter fremsættelsen af en registrerets anmodning om indsigt og inden virksomhedens besvarelse af denne havde slettet personoplysninger, som var omfattet af indsigtsanmodningen. JobTeam blev derfor frifundet.

Fakta

Bødestraffe efter GDPR

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsynsmyndigheder selv udstede administrative bøder for overtrædelse af de fælles europæiske regler i databeskyttelsesforordningen (GDPR). I Danmark skal bødestraffe efter forordningen indtil videre afgøres ved domstolene.  

Datatilsynet kan indstille både private aktører og offentlige myndigheder til bødestraf. I forbindelse med anmeldelsen af sagen til politiet vurderer Datatilsynet bødens størrelse, og det er herefter op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.

En bøde skal efter reglerne være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Datatilsynet inddrager derfor en række hensyn og afvejninger i både skærpende og formildende retning, når tilsynet udtaler sig om bødens størrelse. Du kan læse mere om, hvad Datatilsynet lægger vægt på i de vejledninger om bødefastsættelse, som tilsynet har udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten, samt i Det Europæiske Databeskyttelsesråds vejledning om bødefastsættelse. 

Det er forudsat i reglerne, at bødeniveauet for offentlige myndigheder generelt er lavere end for private aktører.

Se en oversigt over bødeindstillinger efter GDPR