Tv-overvågning i Høje-Taastrup Kommune

Dato: 13-11-2003

Journalnummer: 2003-313-0149

Datatilsynet har den 31. januar 2003 modtaget en henvendelse vedrørende bl.a. kommunens videoovervågning og manglende anmeldelse heraf.

Høje-Taastrup Kommune har afgivet udtalelser i sagen i breve af 22. maj og 11. september 2003.

I den anledning skal Datatilsynet - efter at sagen har været behandlet i Datarådet - udtale følgende:

Det fremgår af sagen, at der i Høje-Taastrup Kommune foretages overvågning af flere af kommunens områder, herunder rådhuset og kommunens institutioner. Høje-Taastrup Kommune har i den forbindelse indgået en 3-årig kontrakt med firmaet EUROTRUST RealTime Security A/S, der er et specialfirma inden for sikker opbevaring af vitale optagelser fra CCTV (Closed Circuit TeleVision) for firmaer, kommuner og amter m.v.

Kameraerne er ifølge det oprindeligt oplyste indstillet, således at de fokuserer på kommunens ejendomme og ikke på offentlige veje og stier. Efterfølgende har Høje-Taastrup Kommune telefonisk bekræftet, at der er fri færdsel/adgang for offentligheden til visse af de områder, der overvåges, (parkeringsarealer o.lign.). Kopi af telefonnotat af 29. september 2003 vedlægges til orientering.

Overvågningen foregår som hovedregel i tidsrummet 18.00 - 06.00 og i tidsrummet 21.00 og 06.00 for institutionernes vedkommende. Erhvervs- og Uddannelsescenteret overvåges således fra klokken 21.00 på grund af placeringen af Sprogskolens kurser, ligesom et område ved institutionerne på Taastrupgårdsvej ifølge det oplyste først overvåges fra klokken 22.00, da børnene i området har lov at benytte legepladserne.

Kassefunktionen ved rådhuset overvåges imidlertid hele døgnet, og Kvikservicekontoret i Hedehusene overvåges i arbejdstiden (klokken 08.00 og 15.00 mandag til onsdag, 08.00-18.30 torsdag og 08.00-14.30 fredag) og i 30 minutter efter arbejdstidens ophør. Denne “Kvikkasse” er efter det oplyste placeret i ventesalen på Hedehusene Station.

Der er opsat synlige skilte ved de arealer, der overvåges, men uvedkommende gøres ikke bekendt med de nøjagtige områder, hvert enkelt kamera dækker.

Optagelserne lagres på servere hos EUROTRUST i en uge, hvorefter de slettes. Man har tidligere opbevaret optagelserne i indtil 30 dage, men har nu fundet ud af, at der ikke er behov for at kunne gå længere tilbage end en uge.

Høje-Taastrup Kommune har selv adgang til optagelserne ved anvendelse af tildelte brugernavne og adgangskoder, således at der via nettet kan logges på EUROTRUSTs servere og hentes billeder fra samtlige kameraer samt søges i arkiverne. Efter det oplyste er alene to medarbejdere i kommunen (afdelings- chefen i risikostyring og lederen af tilsynsafsnittet) tildelt adgang til optagelserne.

Formålet med videoovervågningen er at stoppe indbrud og hærværk samt tilføre tryghed til borgerne og de ansatte i kommunen. Formålet med kommunens adgang til optagelserne er derfor også, at der i forbindelse med kriminalitet kan hentes billeder til politiet. Optagelser vil efter det oplyste kun blive udleveret til politiet i forbindelse med kriminelle handlinger på de pågældende institutioner, hvorefter det er op til politiet at vise billederne til personale m.v. i forbindelse med efterforskningen.

Med hensyn til logning af behandlingerne i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, har EUROTRUST telefonisk oplyst, at brugere af systemet har eget brugernavn og kodeord, og at systemet ud fra dette kan logge, hvilken bruger der har søgt i systemet, samt datoen og tidspunktet for søgningen. Systemet logger endvidere, hvilken billedsekvens man har søgt og set på. Kopi af telefonnotat af 29. september 2003 vedlægges til orientering.

Med hensyn til brugernes adgang er det oplyst, at brugere ikke kan foretage ændringer i optagelser eller uploade optagelser. En bruger kan se på en billed- optagelse samt ændre i den fastsatte arkiveringsperiode (det vil sige afgøre, om den pågældende optagelse skal gemmes i kortere eller længere tid end fastsat). En bruger kan desuden kopiere en optagelse til sit lokale drev (til eksempelvis udskrivning og videresendelse til politiet eller lignende). Ifølge det oplyste kan systemet logge alle disse tre typer anvendelser.

Lov om forbud mod tv-overvågning m.v.

Lov om forbud mod tv-overvågning m.v. fastsætter i § 1, stk. 1, et forbud mod, at private foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Modsætningsvis gælder forbuddet ikke offentlige myndigheder, som herefter alene er omfattet af lovens skiltningskrav fastsat i § 3 a. Heraf følger, at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning på steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, lige så vel som private ved skiltning eller på anden tydelig måde skal give oplysning om, at der finder tv-overvågning sted.

Offentlige myndigheders digitale tv-overvågning er imidlertid omfattet af persondataloven, da der sker elektronisk behandling af personoplysninger.

Endvidere er offentlige myndigheder omfattet af mere generelle regler, der ikke gælder for private - f.eks. om god forvaltningsskik, om pligt til kun at varetage saglige hensyn og om proportionalitet. Regler i straffeloven, herunder bestemmelserne i § 264a og § 264d om fotografering og observation af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder og videregivelse heraf, vil også kunne begrænse adgangen til at iværksætte tv-overvågning og videregive foretagne optagelser.

Persondatalovens behandlingsregler

Ifølge persondatalovens § 5, stk. 2, 1. pkt., skal indsamling af oplysninger ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål.

Endvidere skal oplysninger, som behandles, være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles, jf. § 5, stk. 3. Denne bestemmelse fastsætter således et proportionalitetsprincip.

Efter § 5, stk. 5, må indsamlede oplysninger desuden ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

En tv-overvågning skal udover at opfylde de grundlæggende principper i persondatalovens § 5 også have hjemmel i lovens §§ 6, 7 eller 8 afhængig af, hvilken type oplysninger der er tale om.

Spørgsmålet om en offentlig myndigheds adgang til at iværksætte tv-overvåg- ning skal efter Datatilsynets opfattelse som udgangspunkt vurderes efter bestemmelserne i § 6, stk. 1, nr. 6 og 7.

Ifølge persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6, kan behandling af almindelige ikkefølsomme oplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt.

Efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, må registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det er Datatilsynets vurdering, at Høje-Taastrup Kommune inden for rammerne af § 6, stk. 1, nr. 6 og 7, konkret kan beslutte at iværksætte overvågning under hensyn til, at kommunens opgaver som offentlig myndighed også omfatter forvaltning af offentlige ejendomme og beskyttelse af værdier og ansatte, og at kommunens interesse i at forfølge disse formål på nærmere afgrænsede arealer kan antages at overstige hensynet til ikke at udsætte borgerne for overvågning.

Datatilsynet finder imidlertid, at det herved er en klar forudsætning, at overvågningen foretages med respekt af persondatalovens grundlæggende krav om proportionalitet m.v., jf. nærmere nedenfor.

Det fremgår, at Høje-Taastrup Kommunes formål med tv-overvågningen er at stoppe indbrud og hærværk samt tilføre tryghed til borgere og ansatte. Der vil derfor være en formodning for, at der ved tv-overvågningen tillige behandles oplysninger om strafbare forhold, som er omfattet af persondatalovens § 8.

Efter § 8, stk. 1, må der for den offentlige forvaltning ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.

Det følger yderligere af § 8, stk. 2, at oplysninger omfattet af § 8, stk. 1, ikke må videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, jf. § 8, stk. 2, nr. 2. Videregivelsen kan også ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. § 8, stk. 2, nr. 3.

Ifølge § 8, stk. 6, finder bestemmelserne i § 7 endvidere tilsvarende anvendelse for behandling af oplysninger omfattet af § 8, stk. 1. Ifølge Datatilsynets praksis vil der herefter inden for rammerne af § 7, stk. 2, nr. 4, kunne behandles oplysninger om strafbare forhold i et tv-overvågningssystem, hvis der i forbindelse med en hændelse, herunder eksempelvis et røveri, opstår erstatningskrav for den dataansvarlige eller eventuelt tredjemand.

Det er endvidere Datatilsynets vurdering, at Høje-Taastrup Kommune inden for rammerne af § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 2 og 3, kan behandle og videregive oplysninger om strafbare forhold til politiet i forbindelse med den iværksatte tv-overvågning under hensyn til, at det er nødvendigt med henblik på kommunens og politiets varetagelse af deres opgaver, ligesom behandlingen af de nævnte oplysninger sker til varetagelse af offentlige interesser, der kan antages klart at overstige hensynet til dem, som oplysningerne vedrører.

Høje-Taastrup Kommune vil yderligere kunne foretage behandling af oplysninger om strafbare forhold i det omfang, behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. § 8, stk. 6, jf. § 7, stk. 2, nr. 4.

Persondatalovens proportionalitetsprincip

Som nævnt fastsætter persondatalovens § 5, stk. 3, 2. led, et proportionalitetsprincip for behandling af personoplysninger. I forhold til tv-overvågning fører dette princip efter Datatilsynets opfattelse til, at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den almindelige borger, og at det i første omgang overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end en tv-overvågning og registrering.

Datatilsynet finder derfor, at Høje-Taastrup Kommune i samme omfang som private bør undlade at foretage tv-overvågning af områder, hvor der er almindelig færdsel, jf. forbuddet fastsat i § 1, stk. 1, i lov om forbud mod tv-overvågning.

For så vidt angår begrebet “almindelig færdsel” skal dette ifølge forarbejderne til lov om forbud mod tv-overvågning forstås som normalpolitivedtægtens § 2, dvs. enhver offentlig eller privat gade, plads, tunnel, passage, sti, trappe, eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. For så vidt angår jernbaneperroner og lignende områder vil det skulle vurderes konkret, om der er tale om overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel. Datatilsynet skal i den forbindelse også henvise til Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg vedrørende reglerne for tv-overvågning.

Justitsministeriet har sin besvarelse udtalt, at det efter ministeriets opfattelse må antages, at f.eks. jernbaneperroner, der er klart adskilt fra det almindelige gade-/vejnet, falder uden for forbuddet i lovens § 1, stk. 1. Er der imidlertid tale om perroner med uhindret adgang for gående og kørende, må forbuddet antages at finde tilsvarende anvendelse. Justitsministeriet henviser i den forbindelse til en utrykt Vestre Landsretsdom af 27. november 1986, hvor en perron, hvortil der var uhindret adgang for gående og køretøjer, blev anset som omfattet af færdselsloven.

Efter Datatilsynets opfattelse bør Høje-Taastrup Kommune herefter undgå tvovervågning af de områder, hvor det fra kommunen er oplyst, at der er adgang for almindelig færdsel, herunder eksempelvis parkeringsarealerne ved Erhvervs- og Uddannelsescenteret og Selsmoseskolen, uanset at overvågningen kun foretages i aften- og nattetimerne.

Som et yderligere element til at sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet skal der ifølge Datatilsynets praksis ske sletning af foretagne tv-optagelser inden for en vis kortere periode.

Datatilsynet har noteret sig, at Høje-Taastrup Kommune alene lagrer optagelser i en uge. Tilsynet finder, at denne frist opfylder kravet om proportionalitet i forhold til sletning. Med hensyn til optagelser, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, er det Datatilsynets opfattelse, at der alene må være tale om en kortvarig opbevaring af sådanne optagelser med henblik på politianmeldelse, og opbevaring må alene ske under forudsætning af, at politianmeldelse foretages snarest muligt. Optagelserne skal afleveres til politiet i forbindelse med anmeldelsen og slettes fra kommunens egne systemer umiddelbart derefter.

Datatilsynet har i øvrigt noteret sig, at Høje-Taastrup Kommune som hovedregel har begrænset tv-overvågningen til tidspunkter, hvor der som udgangspunkt ikke vil være publikum til stede, og at kommunen har begrænset adgangen til optagelserne til nogle få medarbejdere. Datatilsynet finder, at denne praksis er i god overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og med sikkerhedsbekendtgørelsens regler.

For så vidt angår kassefunktionen på Rådhuset er det Datatilsynets opfattelse, at den her foretagne døgn-overvågning ikke kan antages at være i strid med persondatalovens grundlæggende principper, herunder proportionalitetsprincippet. Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om kommunens indendørs lokaliteter, ligesom Datatilsynet har tillagt det betydning, at overvågningen sker af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og beskyttelsen af kommunens formue.

Tilsvarende gør sig gældende for den foretagne overvågning af Kvikkassen i ventesalen på Hedehusene Station. Det er imidlertid Datatilsynets vurdering, at det fremsendte billede af kameravinklerne viser, at den her foretagne overvågning i et vist omfang omfatter et område, der anvendes til gående færdsel, og som dermed har karakter af et offentligt rum. Datatilsynet skal derfor henstille, at Høje-Taastrup Kommune fokuserer kameraets vinkel alene på Kvikkassen og den person, der ekspederes og derfor befinder sig i umiddelbar nærhed af kassen.

Persondatalovens regler om oplysningspligt

Reglerne om oplysningspligt i persondatalovens §§ 28-29 finder efter Datatilsynets opfattelse anvendelse ved siden af reglerne i § 3 a i lov om forbud mod tv-overvågning m.v.

Når oplysningerne ikke indsamles hos den registrerede, påhviler det ifølge persondatalovens § 29, stk. 1, den dataansvarlige at give den registrerede meddelelse om dennes og dennes repræsentants identitet, formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, samt alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, herunder f.eks. hvilken type oplysninger det drejer sig om, kategorierne af modtagere og reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede.

Bestemmelsen i § 29, stk. 1, gælder ifølge § 29, stk. 3, ikke, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig. Med udtrykket uforholdsmæssigt vanskelig fastsættes det, at der gælder et proportionalitetsprincip ved vurderingen af, om meddelelse, som foreskrevet i lovens § 29, stk. 1, skal gives.

For så vidt angår Høje-Taastrup Kommunes overvågning af borgere, der befinder sig i områderne, hvor der foretages tv-overvågning, er det tilsynets opfattelse, at disse personer allerede via skiltningen efter lov om forbud mod tv-overvågning er blevet informeret om, at der finder tv-overvågning sted. Det er Datatilsynets opfattelse, at yderligere underretning af disse personer må kunne siges at være uforholdsmæssig vanskelig, jf. § 29, stk. 3.

Tilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at det vil være praktisk umuligt og i hvert fald yderst ressourcekrævende at give hver enkelt person, der kommer inden for kameraernes område, selv en standardmeddelelse indeholdende de påkrævede oplysninger efter § 29, stk. 1. Hertil kommer, at en uddybende tekst indeholdende disse oplysninger i sammenhæng med skiltningen ikke nødvendigvis vil blive bemærket og læst af de pågældende personer.

Datatilsynet finder derimod ikke, at underretning af Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere kan siges at være uforholdsmæssig vanskelig, jf. § 29, stk. 3. Datatilsynet lægger herved vægt på, at det vil være relativt enkelt at give hver enkelt ansat underretning om de i § 29, stk. 1, nævnte oplysninger. Dette vil f.eks. kunne ske i forbindelse med ansættelsen af den enkelte eller på anden vis gennem den daglige kommunikation med de ansatte f.eks. via "kontor- meddelelser", medarbejderrepræsentanter eller lignende.

Dette gælder efter Datatilsynets opfattelse alle de personer, der fast udfører arbejde i lokalerne, uanset om ansættelseskontrakten er indgået med Høje-Taastrup Kommune eller en anden virksomhed, f.eks. et rengøringsfirma. Høje-Taastrup Kommune vil eventuelt kunne lade den anden virksomhed, som de pågældende er ansat i, give informationen, men det er Høje-Taastrup Kommunes ansvar, at meddelelse gives.

De ansatte og andre personer, der udfører arbejde på Høje-Taastrup Kommunes område, skal have meddelelse om bl.a. formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, jf. § 29, stk. 1, nr. 2. I kravet om formålsangivelse ligger, at der skal gives den registrerede tilstrækkelig information til, at den pågældende bliver klar over, hvad der er baggrunden for, at der indsamles oplysninger om den pågældende. Hvis en del af formålet med tv-overvågning herefter er at forebygge og opklare også de ansattes eventuelle kriminalitet mv., finder Datatilsynet, at dette skal fremgå af informationen.

Der vil endvidere skulle gives meddelelse om alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, jf. § 29, stk. 1, nr. 3, litra a-c. Opregningen i litra a-c er ikke udtømmende. Der vil derfor efter omstændighederne kunne påhvile Høje-Taastrup Kommune en pligt til at give den registrerede anden information end de oplysninger, som følger af bestemmelserne i litra a-c.

Det er Datatilsynets opfattelse, at det i forlængelse af angivelsen af overvågningens formål vil være naturligt, at meddelelsen indeholder oplysning om, at optagelserne vil kunne blive videregivet til politiet, samt om i hvilke tilfælde dette vil kunne ske. Det er desuden tilsynets opfattelse, at der bør gives information om, i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået af de to medarbejdere i kommunen, f.eks. om dette finder sted i form af stikprøvekontrol eller i forbindelse med mistanke om kriminelle aktiviteter eller lignende.

Det er endvidere tilsynets opfattelse, at der bør gives de ansatte meddelelse om, hvor længe oplysningerne bliver opbevaret.

Tilsynet finder endelig, at oplysningspligten i § 29 må medføre, at de ansatte informeres om, i hvilke lokaler overvågningen foregår, mens der efter Datatilsynets opfattelse næppe kan stilles krav om, at der gives information om, på hvilke tidspunkter der sker overvågning, herunder at der eksempelvis på nærmere angivne områder sker døgnovervågning.

Persondatalovens § 41 og sikkerhedsbekendtgørelsen

Det fremgår af persondatalovens § 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere.

Bestemmelsen i § 41 er uddybet i Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse.

Det er Høje-Taastrup Kommune, der som den dataansvarlige skal sikre sig, at systemerne indrettes, og at organisation og arbejdsgange tilrettelægges således, at bestemmelserne i loven og i sikkerhedsbekendtgørelsen opfyldes.

Blandt andet fremgår det af sikkerhedsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, at der skal foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, hvorefter den skal slettes. Myndigheder med et særligt behov kan opbevare loggen i op til 5 år.

Det fremgår af oplysningerne fra EUROTRUST, at der sker logning af brugeren, tidspunktet og datoen for søgningen, den billedsekvens, der er søgt på - det vil sige det tidspunkt, hvor det søgte billeder er optaget - samt hvilken anvendelse af oplysningerne af de i systemet mulige brugeren har gjort, herunder om han har kopieret et billede til sin lokale pc.

Det er Datatilsynets vurdering, at det angivne søgekriterium er tilstrækkeligt defineret til at opfylde sikkerhedsbekendtgørelsens krav i § 19, stk. 1, og at den beskrevne logningsfunktion i øvrigt som helhed må antages at opfylde sikkerhedsbekendtgørelsens minimumskrav herom.

Med hensyn til muligheden i tv-overvågningssystemet for at kopiere til egen pc skal Datatilsynet understrege, at en sådan mulighed forudsætter, at det lokale system i kommunen opfylder de gældende logningskrav i sikkerhedsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. Gemmes billedet i et tekstbehandlingssystem, hvortil der ikke er knyttet en logfunktion, skal kommunen yderligere sikre sig, at alle sådanne billeder slettes inden for en nærmere fastlagt kortere frist, som ikke bør overstige 30 dage, jf. sikkerhedsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, og Datatilsynets sikkerhedsvejledning.

Datatilsynet skal yderligere understrege vigtigheden af, at sikkerhedsbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende autorisationer (jf. §§ 11-12 og § 16), den halvårlige kontrol heraf (jf. § 17) samt bekendtgørelsens bestemmelse om registrering af afviste adgangsforsøg og blokering for yderligere forsøg (jf. § 18) overholdes.

Sikkerhedskrav ved anvendelse af databehandler

Af persondatalovens § 42, stk. 1, fremgår, at når en dataansvarlig overlader en behandling af oplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige sikre sig, at databehandleren kan træffe de i § 41, stk. 3-5 nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 skal gennemførelse af en behandling ved en databehandler ske i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem. Af aftalen skal det fremgå, at databehandleren alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, og at reglerne i § 41, stk. 3-5, ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren.

Datatilsynet forudsætter herefter, at Høje-Taastrup Kommune ved anvendelse af EUROTRUST som databehandler påser, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondatalovens sikkerhedsregler, og at kommunen sørger for, at der udarbejdes en skriftlig aftale parterne imellem, som opfylder persondatalovens § 42, stk. 2.

Persondatalovens anmeldelseskrav

Ifølge persondatalovens § 43, stk. 1, skal der forinden iværksættelsen af en behandling af oplysninger, der foretages for den offentlige forvaltning, af den dataansvarlige eller dennes repræsentant foretages anmeldelse til Datatilsynet, jf. dog § 44 som fastsætter en række undtagelser til anmeldelseskravet.

Når behandlingen bl.a. omfatter oplysninger, der er omfattet af persondatalovens § 7 og § 8, følger det desuden af persondatalovens § 45, at der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet inden en behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43, iværksættes.

Offentlige myndigheder skal således foretage anmeldelse af tv-overvågning, der er omfattet af persondatalovens § 1, stk. 1, og som foretages med henblik på at forhindre/ forebygge kriminalitet, og i den forbindelse skal Datatilsynets udtalelse indhentes inden behandlingen iværksættes.

Datatilsynet ses endnu ikke at have modtaget en anmeldelse fra Høje-Taastrup Kommune af kommunens tv-overvågning, og tilsynet skal derfor henstille, at en sådan anmeldelse foretages snarest muligt.

Afsluttende bemærkninger

Det bemærkes, at Datatilsynets udtalelse alene er vejledende, og tilsynet forbeholder sig ret til at tage endelig stilling i forbindelse med en eventuel klagesag.

Datatilsynet skal for en god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside.

Med venlig hilsen Hugo Wendler Pedersen Janni Christoffersen Formand for Datarådet Direktør Bilag: Kopi af telefonnotat af 29. september 2003 vedrørende samtale med Høje-Taastrup Kommune og EUROTRUST

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning