Spørgsmål om videregivelse af medlemsoplysninger

Dato: 24-05-2005

Journalnummer: 2004-216-0203

Ved brev af 12. oktober 2004 har Ledernes Hovedorganisation rettet henvendelse til Datatilsynet med anmodning om en vejledende udtalelse vedrørende forståelse af lov om behandling af personoplysninger.

Der er efterfølgende indhentet supplerende oplysninger telefonisk den 27. januar 2005.

Ledernes Hovedorganisation har oplyst, at Ledernes Hovedorganisation er en faglig organisation for ledere i Danmark, som på det private arbejdsmarked har indgået overenskomsten Lederaftalen med Dansk Arbejdsgiverforening, SALA, Dansk Maskinhandlerforening og DS Håndværk og Industri. Lederaftalen er efter det oplyste gældende for medlemsvirksomheder under de pågældende arbejdsgiverforeninger og for ledere, som er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Ledernes Hovedorganisation har endvidere oplyst, at lederaftalen adskiller sig fra andre overenskomster ved, at de omfattede lønmodtagere udover at bestride et nærmere bestemt fagligt arbejde ligeledes skal være medlem af Lederens Hovedorganisation som betingelse for, at lederaftalen gælder.

Ledernes Hovedorganisation finder, at det i mange situationer er nødvendigt at videre give oplysninger om, hvorvidt en leder er medlem af Ledernes Hovedorganisation til den pågældende virksomhed og til den stedlige talsmand. Dels har virksomheden behov for denne oplysning for at kunne overholde overenskomstens bestemmelser, og dels har den stedlige talsmand behov for medlemsoplysninger for at vide, hvem han er talsmand for.

Datatilsynet skal på den baggrund oplyse følgende:

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. § 1, stk. 2. Dette gælder dog ikke reglerne i lovens kapitel 8 og 9.

Ved "personoplysninger" forstås ifølge lovens § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Ved "behandling" forstås ifølge lovens § 3, nr. 2, enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysningerne gøres til genstand for. Omfattet af begrebet er f.eks. indsamling, registrering, videregivelse og opbevaring.

I det omfang behandlingen er omfattet af persondatalovens anvendelsesområde, skal behandlingen have hjemmel i persondatalovens behandlingsregler i kapitel 4.

Efter persondatalovens § 7, stk. 1, må der ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

I lovens § 7, stk. 2 – 8, findes en række undtagelser til § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i stk. 1 finder f.eks. ikke anvendelse, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til den pågældende behandling, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, eller hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. § 7, stk. 2, nr. 4.

I den forbindelse bemærkes, at den registreredes samtykke i lovens § 3, nr. 8, er defineret som enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling.

Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder, jf. persondatalovens § 7, stk. 3.

Ifølge § 7, stk. 4, kan en fagforening inden for rammerne af sin virksomhed behandle oplysninger om bl.a. medlemmernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Oplysningerne kan dog kun videregives, hvis de enkelte medlemmer har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller hvis behandlingen er omfattet af persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.

Ledernes Hovedorganisation kan således videregive oplysninger om medlemmernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold på baggrund af udtrykkeligt samtykke hertil, jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

Oplysningerne kan endvidere videregives, hvis Ledernes Hovedorganisation konkret vurderer, at videregivelsen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. § 7, stk. 2, nr. 4, eller hvis organisationen konkret vurderer, at den påtænkte videregivelse er nødvendig for overholdelse af arbejdsretlige forpligtigelser eller specifikke rettigheder, jf. § 7, stk. 3.

Det kan oplyses, at "arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder" omfatter alle former for forpligtelser og rettigheder, som hviler på et arbejdsretligt grundlag. Dette gælder, uanset om grundlaget er lovgivning eller aftale. Også behandling af oplysninger, som sker til overholdelse af forpligtelser eller rettigheder, som følger af kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter eller af individuelle ansættelseskontrakter, er dermed omfattet af bestemmelsen.

Datatilsynet håber hermed at have besvaret Deres henvendelse. Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte undertegnede – gerne telefonisk.

Datatilsynet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes stor travlhed i tilsynet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning