Privatpraktiserende lægers adgang til e-journal (I)

Dato: 18-05-2006

Journalnummer: 2005-082-0230

Amtsrådsforeningen har ved e-post af 11. og 16. maj 2006 anmodet om Datatilsynets stillingtagen til følgende spørgsmål:

  1. En generel holdning til adgangen til patientdata for sundhedsfaglige personer.
  2. En adgang for alle praktiserende læger til e-journal.
  3. En adgang for praktiserende læger til e-journal med en teknisk begrænsning til egne patienter via yderregisteret med en akut adgang til alle patienter, der kontrolleres tæt.

Forud herfor har der den 21. april og 8. maj 2006 været afholdt møder vedrørende e-journal mellem henholdsvis Amtsrådsforeningen, Sundhed.dk, Med-Com, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Datatilsynet. Til brug for møderne har Amtsrådsforeningen fremsendt notater af henholdsvis den 26. september 2005, 10. november 2005, 1. maj og 3. maj 2006.

Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende:

1. Det er Datatilsynets opfattelse, at den adgang til den såkaldte e-journal, som Amtsrådsforeningen med de skitserede modeller lægger op til, er meget vidtgående og vanskelig at forene med persondatalovens § 5 og de generelle krav om datasikkerhed i lovens § 41, stk. 3, som bl.a. er udmøntet i sikkerhedsbekendtgørelsens § 11.

Som tilkendegivet på møderne med Amtsrådsforeningen m.fl. forventer Datatilsynet derfor at forelægge spørgsmålet for Datarådet på førstkommende møde i rådet, der finder sted den 21. juni 2006.

Datatilsynet vil herefter afgive en udtalelse i sagen.

2. Datatilsynet har noteret sig, at Amtsrådsforeningen i notatet af 11. maj 2006 har oplyst, at der er planlagt åbning af e-journal for praktiserende læger den 19. maj 2006 på baggrund af de godkendte data-anmeldelser for SUP.

Datatilsynet kan i den forbindelse oplyse, at tilsynet medio 2005 modtog anmeldelser af ”SUP-projektet” fra Sønderjyllands Amt, Århus Amt og Vejle Amt (for så vidt angår Vejle Amt var der tale om en ændring af en eksisterende anmeldelse).

Det fremgår af Vejle Amt og Sønderjyllands Amts anmeldelser, at oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

”Sundhedspersonale på andre amters sygehuse og de alment praktiserende læger og speciallæger i og uden for (Vejle hhv. Sønderjyllands) amt, der har kontakt med patienten i et behandlingsforløb.”

Af Århus Amts anmeldelse fremgår, at oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

”Autoriserede sundhedspersoner på andre amters sygehuse. Patientens egen læge samt speciallæge.”

Anmeldelserne gav ikke tilsynet anledning til bemærkninger.

Det fremgår imidlertid ikke af anmeldelserne, at videregivelse sker i form af en online adgang til oplysningerne, og at sundhedspersoner i hele landet, der ikke har en patient i behandling, ligeledes kan tilgå de følsomme oplysninger.

Datatilsynet har derfor ikke tidligere haft anledning til at overveje denne problemstilling, herunder hvorvidt en sådan behandling kan anses for forenelig med persondataloven, særligt § 5 og § 41, stk. 3, samt reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen.

Datatilsynet vil således på baggrund af de nye oplysninger om adgangen til SUP/e-journal genoptage behandlingen af de pågældende anmeldelser med henblik på at afgive en fornyet udtalelse til Sønderjyllands Amt, Århus Amt og Vejle Amt, jf. persondatalovens § 45, stk. 1.

For god ordens skyld bemærkes, at pr. 16. maj 2006 har Datatilsynet så vidt ses ikke modtaget anmeldelser af hverken SUP-projektet eller e-journal fra andre amter end de 3 nævnte, og at deltagelse i SUP/e-journal forudsætter forudgående anmeldelse til samt forudgående udtalelse fra Datatilsynet i overensstemmelse med persondatalovens §§ 43 og 45, stk. 1.

Kopi af dette brev vil blive sendt til Sønderjyllands Amt, Århus Amt, Vejle Amt samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning