Offentliggørelse af fortrolige personoplysninger på Trundholm (nu Odsherred) Kommunes hjemmeside

Dato: 18-01-2007

Journalnummer: 2006-632-0088

Datatilsynet afgav den 3. oktober 2006 en udtalelse til Trundholm Kommune (nu Odsherred Kommune) vedrørende offentliggørelse af fortrolige personoplysninger på kommunens hjemmeside.

Efterfølgende blev Datatilsynet imidlertid bekendt med, at oplysningerne fortsat fremkom ved søgning på Google. I den anledning kontaktede tilsynet på ny Trundholm Kommune.

Den 16. oktober 2006 oplyste Trundholm Kommune telefonisk, at kommunen bl.a. i samarbejde med sin databehandler – KMD A/S – arbejder på, at få oplysningerne fjernet.

Datatilsynet har desuden modtaget kopi af Trundholm Kommunes brev af 16. oktober 2006 til KMD A/S. I brevet anmodede Trundholm Kommune KMD A/S om, at bistå kommunen med at få oplysningerne fjernet fra Googles søgemaskine.

Datatilsynet foretog den 23. november 2006 en række søgninger på Google, og konstaterede derved, at der fortsat i Googles cache-filer var fortrolige oplysninger fra Trundholm Kommunes PolitikerWeb om mindst 8 personer. På denne baggrund anmodede tilsynet på ny kommunen om en redegørelse i sagen.

Ved brev af 19. december 2006 har Trundholm Kommune fremsendt en redegørelse, hvoraf bl.a. fremgår, at KMD A/S den 9. november 2006, på vegne af kommunen, anmodede Google om at fjerne fortrolige personoplysninger fra søgemaskinens cached indeks.

Det fremgår tillige af redegørelsen, at KMD A/S også den 5. december 2006 bad Google om hjælp til at få slettet cached information/snippets fra PolWeb via Googles procedure hertil, og at KMD A/S forsynede Google med de yderligere oplysninger, virksomheden skulle bruge for at få slettet de specifikke sider.

Herudover fremgår det, at Google ved e-post af 11. december 2006 til KMD A/S har meddelt, at det pågældende materiale vil blive fjernet fra søgemaskinen snarest muligt.

Datatilsynet skal herefter udtale følgende:

Datatilsynet finder det som beskrevet i tilsynets brev af 3. oktober 2006 meget beklageligt, at Trundholm Kommune ikke har overholdt kravene i persondatalovens § 41, stk. 3, om datasikkerhed.

Datatilsynet har noteret sig, at det i december 2006 lykkedes for KMD A/S på vegne af Trundholm Kommune, at komme i dialog med Google og at få slettet de omhandlende sider. Tilsynet anser herefter sagen for afsluttet i forhold til Odsherred Kommune.

Til orientering kan det oplyses, at sagen eventuelt vil blive omtalt på Datatilsynets hjemmeside.

Afslutningsvis skal Datatilsynet bemærke, at i forbindelse med sagens behandling har Trundholm Kommune den 19. december 2006 fremsendt en række elektroniske bilag til Datatilsynet, heriblandt et ansættelsesbrev til en medarbejder i kommunen. Datatilsynet må efter en gennemgang af bilaget gå ud fra, at fremsendelsen heraf er utilsigtet og beklagelig. Tilsynet skal anmode Odsherred Kommune om, at orientere [udeladt] om det passerede.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning