Påbud om at stoppe offentliggørelse af billeder fra tv-overvågning

Dato: 18-01-2008

Journalnummer: 2008-631-0030

I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, skal Datatilsynet hermed påbyde Dem omgående at ophøre med at offentliggøre billeder fra tv-overvågning af genkendelige personer, samt at videregive optagelserne fra tv-overvågningen til andre end politiet.

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at det ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, er strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

En nærmere begrundelse for Datatilsynets påbud finder De under Datatilsynets udtalelse på side 2 i dette brev.

Sagens baggrund

På baggrund af en henvendelse fra pressen er Datatilsynet blevet bekendt med at der på hjemmesiden www.[…].dk offentliggøres et klip fra en overvågningsvideo med bl.a. en person og en bil. I en pressemeddelelse fra A er der indsat et link til hjemmesiden www.[...].dk, hvor overvågningsvideoen med indbruddet kan ses. Det fremgår af den ledsagende tekst i pressemeddelelsen:

”Femte indbrud hos […] fanget på video. Natten til onsdag den 16. januar kl. 01:20 var den gal igen. Dette er femte indbrud inden for få måneder hos […], og på trods af store nye tågegeneratorer og strobelys lykkedes det tyven at komme ud med et om end, meget beskedent udbytte. Se videoen af den ubudne gæst her”.

Der udloves endvidere en dusør på 20.000 kr. til brug på […], hvis man kan give politiet oplysninger, der kan føre til pågribelsen af personen på billedet.

Datatilsynet har ved opslag i DK Whois database konstateret, at A fremgår af registreringen. Der vedlægges udskrift fra databasen til orientering. Der vedlægges endvidere skærmprint fra hjemmesiden www.[...].dk.

Datatilsynets udtalelse

Persondatalovens anvendelsesområde

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Datatilsynet finder, at det vil kunne være muligt for nogen at genkende den person, der optræder på den offentliggjorte videooptagelse. Datatilsynet finder derfor, at optagelsen indeholder personoplysninger.

I medfør af § 1, stk. 7, gælder loven for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

På baggrund af registreringen i DK Whois, der vedlægges i kopi til orientering, lægger Datatilsynet til grund, at A er dataansvarlig  for den skete offentliggørelse ved brug af hjemmesiden www.[...].dk.

Persondatalovens regler om behandling af billedoptagelser fra tv-overvågning

Det fremgår af persondatalovens § 26 a, stk. 1, at billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun må videregives, hvis

  • den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
  • videregivelsen følger af lov eller
  • videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Det fremgår af § 26 a, stk. 2, at optagelser som nævnt i stk. 1 skal slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget.

Datatilsynets syn på behandlingen af oplysninger fra tv-overvågningen

På baggrund af sagens omstændigheder har Datatilsynet lagt til grund, at der ikke er indhentet samtykke fra den registrerede til videregivelse eller offentliggørelse af optagelserne.

Det er herefter Datatilsynets vurdering, at offentliggørelsen af billederne fra overvågningskameraet er i strid med persondatalovens § 26 a, stk. 1.

Påbud

I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, kan Datatilsynet påbyde en privat dataansvarlig at ophøre med en behandling, der ikke må finde sted efter denne lov, og at berigtige, slette eller blokere bestemte oplysninger, som er omfattet af en sådan behandling.

Som nævnt i starten af brevet påbyder Datatilsynet i medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, Dem omgående at ophøre med at offentliggøre billeder fra tv-overvågning af genkendelige personer.

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at det ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, er strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

Datatilsynet skal samtidigt understrege, at det ligeledes vil være i strid med persondatalovens § 26 a, stk. 1, hvis optagelsen på anden vis (end ved offentliggørelse) videregives til andre end politiet.

Politianmeldelse

Datatilsynet kan til orientering oplyse, at tilsynet endvidere forventer, at anmode politiet om at foretage en undersøgelse af, i hvilket omfang håndteringen af optagelserne er sket i overensstemmelse med lovgivningen, herunder persondataloven.

Datatilsynet kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der i den foreliggende sag er grundlag for en konkret mistanke om overtrædelse af persondataloven, der kan medføre straf. Datatilsynet skal derfor gøre opmærksom på, at A ikke er forpligtet til at give oplysninger til Datatilsynet, idet selskabet i givet fald kan risikere at afgive oplysninger om, at det har begået noget strafbart.

Persondataloven kan hentes/læses på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk  under punktet “lovgivning”.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning