Vedrørende klage over ikke at have modtaget kopi af optagelser fra tv-overvågning

Dato: 16-07-2010

Journalnummer: 2009-219-0304

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K ved e-post af 13. og 20. april 2009 har rettet henvendelse til Datatilsynet og klaget over, at han ikke på anmodning har modtaget kopi af optagelser fra tv-overvågning af ham selv fra Café C.

Ved e-post af 4. maj 2009 er Virksomhed V fremkommet med en udtalelse, som K har kommenteret ved e-post af 25. maj 2009 med bilag. V ses ikke at have bemærkninger til A’s e-post af 25. maj 2009.

Ved telefonsamtale af 10. november 2009 samt e-post af 25. november 2009 har Datatilsynet indhentet supplerende oplysninger hos K.

Datatilsynet har ved brev af 10. december 2009 anmodet V om en supplerende udtalelse, hvilket tilsynet har modtaget ved brev af 2. januar 2010.

Ved telefonsamtale af 13. januar 2010 er V fremkommet med yderligere op-lysninger. K ses ikke at have haft kommentarer til V’s brev af 2. januar 2010 samt Datatilsynets telefonnotat af 13. januar 2010.

Det fremgår herefter af sagen, at K i forbindelse med en konkret sag ved An-kenævnet for hotel, restaurant og turisme (herefter Ankenævnet) har fået kendskab til, at V er i besiddelse af tv-overvågningsoptagelser af ham ved hans besøg på Café C den 6. december 2008.

Det fremgår videre af sagen, at K ved e-post af 6. januar 2009 har anmodet om indsigt i optagelserne. Denne e-post er sendt til Ankenævnet og ikke direkte til V. Ankenævnet har videresendt henvendelsen den 7. januar 2009 til V.

K har oplyst, at V ikke har besvaret hans anmodning.

Det fremgår endvidere af sagen, at K ved e-post af 16. april 2009 på ny har anmodet om at få udleveret en kopi de tv-overvågningsoptagelser af ham selv, som V måtte være i besiddelse af. K har oplyst, at V ikke har reageret på henvendelsen.

K har endvidere anført, at V har opbevaret optagelserne af ham i længere tid end 30 dage uden at oplyse ham om dette.

V har oplyst, at overvågning sker af sikkerhedsmæssige årsager, herunder til sikkerhed for personale og kunder.

V har endvidere oplyst, at V ikke er i besiddelse af videooptagelser af K.

V har supplerende oplyst, at sagen drejer sig om en episode, hvor bl.a. K blev bortvist fra C.

V har oplyst, at da V modtog en klage fra K gennem Ankenævnet, forstod V det på den måde, at han synes, at han blev uberettiget bortvist fra caféen. På den baggrund oplyste V ved e-post af 23. december 2008 Ankenævnet om, at der er mulighed for at fremskaffe optagelser af K.

V har videre oplyst, at det dog viste sig, at K’s klage til Ankenævnet drejede sig om caféens oplysning på priser af cocktails. Derfor valgte V ifølge det oplyste ikke at gemme optagelserne af episoden, idet der ikke var behov for disse.

V har præciserende oplyst, at det er usikkert, hvorvidt det i forbindelse med e-post til Ankenævnet den 23. december 2008 konkret var blevet undersøgt, om optagelserne stadig var tilgængelige i systemet.

Endvidere har V oplyst, at første gang K henvendte sig til C med anmodning om indsigt var den 7. januar 2009.   V har anført, at V klart og tydeligt har informeret Ankenævnet om, at der ikke er gemt optagelser af K, og at dette er sket både pr. telefon og mail. V har videre anført, at V gik ud fra, at Ankenævnet ville oplyse dette til K.   V har oplyst, at det efter nærmere undersøgelse er afklaret, at overvågningssystemet på C automatisk gemmer optagelser i 16 dage, medmindre man decideret går ind og gemmer udvalgte optagelser. V har oplyst, at dette ikke er sket i denne sag.

Datatilsynet skal herefter udtale følgende:

Af persondatalovens  § 1, stk. 8, fremgår, at loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Datatilsynet kan konstatere, at V er dataansvarlig for den tv-overvågning, der er foretaget på Café C den 6. december 2008.

Ifølge persondatalovens § 31, stk. 1, skal den dataansvarlige efter begæring fra en person give meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

På baggrund af det til sagen oplyste, må Datatilsynet lægge til grund: 

  • at K første gang henvendte sig til Café C med anmodning om indsigt var den 7. januar 2009,
  • at V opbevarer optagelser fra tv-overvågning på Café C i 16 dage, hvorefter optagelserne automatisk slettes i systemet, med mindre optagelserne udvælges og gemmes separat, samt
  • at V ikke separat har udvalgt og gemt optagelser af K.

Datatilsynet må således lægge til grund, at der på tidspunktet for K’s anmodning om indsigt i optagelserne den 7. januar 2009 ikke længere forelå optagelser fra den 6. december 2008.

På denne baggrund lægger Datatilsynet til grund, at V ikke har været i besiddelse af de omhandlede optagelser på tidspunktet for K’s anmodning om indsigt.

Efter Datatilsynets opfattelse burde V som svar på K’s indsigtsanmodning havde oplyst K om, at optagelserne fra den pågældende dag ikke længere fandtes.   Datatilsynet skal derfor indskærpe overfor V, at en anmodning om indsigt efter persondataloven skal besvares også i de tilfælde, hvor der ikke behandles oplysninger om den pågældende person.

Datatilsynet har endvidere noteret sig, det af K i øvrigt anførte om, at han mener, at V opbevarer optagelser i mere end 30 dage, og at V i den forbindelse ikke overholder persondatalovens § 26 a, stk. 3 . Tilsynet vil i sin løbende tilsynsvirksomhed overveje, om V skal undersøges nærmere i forbindelse med kommende inspektioner og egen drift sager.

Datatilsynet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes stor travlhed i tilsynet.

Datatilsynet skal endvidere beklage, at tilsynet ikke løbende har holdt V tilstrækkeligt orienteret om sagsbehandlingstiden.

Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning