Offentliggørelse af elev- og læreroplysninger på lectio.dk

Dato: 14-09-2010

Journalnummer: 2009-24-0028

Ved e-post af 12. marts, 18. marts og 1. april 2009 har De rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende Alssundgymnasiet Sønderborgs behandling af personoplysninger om Dem på hjemmesiden www.lectio.dk.

Ved telefonsamtale af 3. april 2009 har Datatilsynet kontaktet Alssundgymnasiet Sønderborg og bedt gymnasiet om at forholde sig til den indsigelse, gymnasiet har modtaget fra Dem.

Ved brev af 5. juni 2009 har Alssundgymnsiet Sønderborg fremsendt svar på Deres indsigelse til Dem. De har ved e-post af 8. juni 2009 fremsendt kopi af svaret til Datatilsynet og anmodet om Datatilsynets vurdering af Alssundgymnasiet Sønderborgs svar i sagen.

Datatilsynet har forstået Deres e-post af 8. juni 2009 som en klage over Alssundgymnasiet Sønderborgs afvisning af at imødekomme Deres indsigelse.

Ved e-post af 3. august 2009, 17. september 2009, 18. februar 2010, 14. marts 2010 med bilag og 23. april 2010 er De fremkommet med yderligere oplysninger til sagen.

Ved e-post af 16. maj 2010 er Alssundgymnasiet Sønderborg fremkommet med en udtalelse til sagen, som De har kommenteret ved e-post af 21. maj og 26. maj 2010.

Ved e-post af 27. maj 2010 har Alssundgymnasiet Sønderborg meddelt Datatilsynet, at gymnasiet ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Ved e-post af 15. juni 2010 er De fremkommet med yderligere oplysninger til sagen.

Det fremgår herefter af sagen, at Alssundgymnasiet Sønderborg på hjemmesiden www.lectio.dk har offentliggjort oplysninger om Deres navn, arbejdstider, skemaplan og eventuelt fravær, og at De i den forbindelse ved e-post af 18. november 2008 over for Alssundgymnasiet har gjort indsigelse mod, at oplysninger om Dem er tilgængelige på hjemmesiden.

1. Deres bemærkninger

I Deres e-post af 18. november 2008 til Alssundgymnasiet Sønderborg har De anført, at Sønderborg er et område med mange indbrud. De har således ved en søgning i avisdatabasen Infomedia fundet 594 hits de seneste 12 måneder vedrørende indbrud alene i Deres område. I den forbindelse har De med beklagelse konstateret, at alle og enhver uvedkommende part kan slå Deres arbejdstid op på timer og minutter via den offentligt tilgængelige database www.lectio.dk.

De har oplyst, at De er gymnasielærer ved Alssundgymnasiet i Sønderborg, og at gymnasiet er tilsluttet et administrativt system kaldet Lectio, som tillader, at alle og enhver, også skolen udenforstående personer, kan slå efter, hvilke timer enhver elev og lærer har på et vilkårligt tidspunkt.

De har videre oplyst, at enhver kan slå navnene op på de elever, De måtte have på et vilkårligt tidspunkt.

Det har anført, at De er bekymret over åbenheden på hjemmesiden www.lectio.dk. At Deres elever eller andre med password og relevante behov kan slå Deres detaljerede arbejdstid op, synes De, er helt i orden, men De stiller Dem tvivlende overfor nytten af at lægge elvernes navne og de enkelte medarbejderes personlige arbejdstider/dagsplaner ud til offentlig beskuelse.

Ved e-post af 18. marts 2009 har De til Datatilsynet fremsendt en kopi af Deres indlæg til www.gymnasieskolen.dk vedrørende Lectio, hvori De bl.a. skriver:

Personligt mener jeg at hvorvidt mine fysiktimer afholdes førstkommende tirsdag formiddag klokken 800-930 i Lab2, eller aflyses på grund af f.eks. klassens studietur til Firenze, er en privatsag mellem mig, mine elever og skolen, men åbenbart nej.

Det kriminalpræventive råd ”drk.dk” har da også udgivet flere brochurer om hvordan man under evt. bortrejse sikrer sit hjem mod indbrudstyve. Man opfordrer naboen til at parkere sin bil foran huset, tømme postkassen for reklamer eller benytte en skraldespand, for blot at gengive nogle få råd. Men fremtidens indbrudstyve lader sig ikke narre af den slags billige tricks. Nu kan enhver idiot nemlig downloade beboerens detaljerede mødetider, rejse-planer med mere over nettet.”

Ved e-post af 8. juni 2009 til Datatilsynet har De fremsendt kopi af Alssundgymnasiet Sønderborgs svar på Deres indsigelse i sagen. Under henvisning til persondataloven har De ved samme lejlighed anmodet Datatilsynet om at vurdere, hvorvidt offentligheden har ”berettiget interesse” i at kunne følge Deres eksakte arbejdstider, elevnavne, evt. sygefravær, ekskursioner m.v. De har ligeledes fremsendt et link til eksempler på offentliggjorte data, som er tilgængelige via Lectio uden brug af log-in.

Ved e-post af 3. august 2009 har De til Datatilsynet fremsendt kopi af korrespondance mellem Dem og Forsikringsoplysningen vedrørende Lectio. Af denne korrespondance fremgår bl.a. følgende:

Derfor advarer vi i forsikringsbranchen generelt mod at lægge oplysninger tilgængeligt for en bredere kreds ud på internettet.
 
Denne advarsel gælder enhver form – hvor en tyv har mulighed for at identificere en persons arbejdstider (så er vedkommende ikke hjemme imens) – identificere ferietider (så er der god chance for, at familien er væk), identificere oplysninger om feriens afholdelse, hvor og hvornår (så ved tyven helt sikkert, hvis familien er bortrejst og hvor længe).

I det hele taget er den store åbenhed i det hellige internets navn en guldgrube for en tyv, der kan lide at planlægge.

Uanset om offentliggørelse af skemaer på internettet er ulovlig eller ej, er det vor opfattelse, at det er med til at give kriminelle elementer gode arbejdsforhold.”

Ved e-post af 17. september 2009 til Datatilsynet har De henvist til en artikel på Politikens hjemmeside, hvori bl.a. følgende fremgår:

En af grundene til de rekordhøje indbrudstal er, at tyvene aldrig har haft bedre arbejdsbetingelser end i dag, forklarer Christian Skødt.

Internettet har givet uanede muligheder for både at undersøge, hvad villaer indeholder af fristelser, og for at finde ud af, hvornår dens beboere ikke er der.”

Ved e-post af 25. november 2009 har De anmodet Datatilsynet om at indhente Forsikringsoplysningens bemærkninger til sagen.

Ved e-post af 18. februar 2010 og 14. marts 2010 har De henvist til artikler på Politikkens hjemmeside, der omhandler henholdsvis trick-tyves brug af hjemmesiden pleaserobme.com og falske lægers brug af telefonchikane.

De har anført, at offentliggørelsen af skemaer på www.lectio.dk også udgør en betænkelig sikkerhedsmæssig risiko for skolens elever. De har henvist til, at skolerne hidtil har været friholdt for bandeopgør m.v., idet det var praktisk umuligt at finde en konkret person eller pårørende i mængden af elever og lokaler. Men ved offentliggørelse af elevernes navne og deres eksakte placering på skolen gør man skolerne til et potentielt arbejdsområde for eventuelle dubiøse typer.

Ved e-post af 21. maj 2010 og 26. maj 2010 har de til Datatilsynet fremsendt kopi af Deres e-post af 21. maj 2010 til det amerikanske lærerforbund (AFT) samt et svar fra en enkelt af de organisationer, de sendte forespørgslen til, hvoraf det ifølge Dem fremgår, at der i USA er stor modstand mod at offentliggøre skemaer med mere.
Ved e-post af 15. juni 2010 har De endelig til Datatilsynet fremsendt et link til Lectio, hvoraf mødetider for de enkelte elevers eksamener fremgår.

2. Alssundgymnasiet Sønderborgs bemærkninger

Ved e-post af 5. juni 2009 til Dem har Alssundgymnasiet Sønderborg taget stilling til Deres indsigelse mod gymnasiets behandling af personoplysninger om Dem på hjemmesiden www.lectio.dk.

Alssundgymnasiet Sønderborg har oplyst, at De i en e-post af 12. marts 2009 til Alssundgymnasiet har meddelt, at De i forlængelse af drøftelserne om Lectio og de på hjemmesiden offentligt tilgængelige lærerskemaer af principielle grunde ville klage til Datatilsynet.

Alssundgymnasiet Sønderborg har anført, at når en arbejdsgiver skal afveje, hvilke data der lægges offentligt ud på en hjemmeside, skal det ske uden krænkelse af bestemmelserne i persondataloven. Heri skelnes mellem almindelige og følsomme oplysninger (henholdsvis § 6 og § 7). Derfor må arbejdspladsen foretage en interesseafvejning af dels hensynet til registrering og funktionalitet og dels hensynet til den registrerede.

I denne afvejning har Alssundgymnasiet Sønderborg i sin egenskab af dataansvarlig vurderet, at offentliggørelse af lærer- og elevskemaer inklusiv aflysninger falder under almindelige oplysninger.

Alssundgymnasiet Sønderborg har i denne forbindelse citeret brev af 30. marts 2005 fra Datatilsynet til Gymnasieskolernes Lærerforening, hvoraf det fremgår, at det er Datatilsynets opfattelse, at den blotte oplysning om, at en lærers timer er aflyst, er en ikke-følsom oplysning omfattet af persondatalovens § 6.

Alssundgymnasiet Sønderborg har ligeledes henvist til, at Datatilsynet i samme skrivelse har anført, at ikke er tilladt at behandle, herunder offentliggøre, oplysninger om personers racemæssige eller etniske baggrund, politisk religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Alssundgymnasiet Sønderborg har anført, at der dog også er undtagelser fra denne regel. Gymnasiet har derfor valgt en praksis i forbindelse med aflysninger af timer, således at det fremgår, at læreren er fraværende, men at fraværsårsagen, f.eks. sygdom, ikke er anført.

Alssundgymnasiet Sønderborg har endelig oplyst, at gymnasiet er enig med Dem i, at Lectios håndtering af data er mere åben end nødvendigt, og gymnasiet har derfor rettet henvendelse til Lectio for at få systemets praksis diskuteret. Gymnasiet er af den opfattelse, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis systemet blev ændret i retning af en praksis, hvor flere oplysninger ville kræve et log-in. Det vil gymnasiet fortsat arbejde for.

Det er imidlertid gymnasiets vurdering, at gymnasiet med sin brug af Lectio og de heri offentliggjorte data overholder persondataloven, og at Deres indsigelse derfor ikke er berettiget.

Alssundgymnasiet Sønderborg har endelig oplyst, at Lectio har meget stor udbredelse blandt landets gymnasier, og at mere end 150 skoler figurerer blandt brugerne. Der er således tale om sektorens mest udbredte it-system, som Undervisningsministeriet regner blandt sine faste it-samarbejdspartnere, og som er vurderet at kunne honorere Undervisningsministeriets systemkrav.

3. Datatilsynet skal herefter udtale følgende:

3.1. Persondatalovens anvendelsesområde

Indledningsvis bemærkes, at persondataloven1 ifølge lovens § 1, stk. 1, gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Datatilsynet har ud fra det oplyste lagt til grund, at Alssundgymnasiet Sønderborgs behandling af oplysninger om Dem i form af videregivelse af skemaoplysninger over internettet er omfattet af persondatalovens anvendelsesområde, jf. lovens § 1, stk. 1, 1. led.

3.2. Persondatalovens behandlingsregler

3.2.1. Datatilsynet må ud fra det oplyste lægge til grund, at Alssundgymnasiet Sønderborg på hjemmesiden www.lectio.dk offentliggør oplysninger om Deres navn, arbejdstider, skemaplan og eventuelt fravær, men at der ikke heri indgår oplysninger om fraværsårsag.

Det er Datatilsynets vurdering, at oplysninger om navn, arbejdstider, skemaplan og eventuelt fravær uden nærmere angivelse af årsagen hertil, må anses for at være almindelige ikke-fortrolige oplysninger omfattet af persondatalovens § 6.

3.2.2. Ifølge persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, må registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger ske, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

Datatilsynet må ud fra det i sagen oplyste lægge til grund, at De ikke har givet samtykke til offentliggørelsen af oplysninger om Dem på hjemmesiden www.lectio.dk.

3.2.3. Efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, må registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det er ifølge forarbejderne til loven en betingelse for at kunne anvende bestemmelsen, at den dataansvarlige har foretaget en vurdering af, hvorvidt hensynet til den registreredes interesser overstiger hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og at denne vurdering falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt. Den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, vil også kunne forfølge andre end deres egne interesser. En forudsætning herfor er dog, at der er tale om andres berettigede interesser.

Det fremgår endvidere af forarbejderne til loven, at der ved vurderingen af behandlingens nødvendighed vil skulle henses til, hvilken type oplysninger, der er tale om, herunder navnlig om der er tale om oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold.

Det er Datatilsynets opfattelse, at Alssundgymnasiet Sønderborg har en berettiget interesse i at kunne offentliggøre lærerskemaer på hjemmesiden, og at hensynet til Dem ikke overstiger denne interesse.

Det er således Datatilsynets vurdering, at Alssundgymnasiet Sønderborg i medfør af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, kan videregive oplysninger om Deres navn, arbejdstider, skemaplan og eventuelt fravær på hjemmesiden www.lectio.dk.

Datatilsynet har herved lagt vægt på oplysningernes karakter, herunder at oplysningerne i forvejen er tilgængelige via aktindsigtsreglerne og derfor ikke kan anses som fortrolige.

3.3. Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Det fremgår af persondatalovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Det fremgår af § 35, stk. 2, at såfremt indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

Af Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder  fremgår bl.a., at en indsigelse mod en behandling af personoplysninger naturligvis vil være berettiget, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med reglerne i persondataloven eller anden lovgivning.

En indsigelse vil imidlertid også kunne anses for berettiget, selv om behandlingen i øvrigt er lovlig. Dette vil være tilfældet, hvis den registrerede har anført tungtvejende grunde til støtte for, at behandlingen på grund af den registreredes særlige, individuelle situation ikke bør finde sted. Den dataansvarlige skal altså foretage en konkret vurdering af, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder omkring netop denne registrerede person, at behandlingen af oplysninger om den pågældende bør indskrænkes eller helt indstilles. Dette vil efter omstændighederne f.eks. kunne være tilfældet for en medarbejder i en myndighed eller virksomhed, som på grund af chikane fra en tidligere ægtefælle ikke ønsker sit navn anført i en medarbejderfortegnelse på en hjemmeside på internettet.

Datatilsynet finder ikke, at De i forbindelse med Deres klage til tilsynet i denne konkrete sag har anført så tungtvejende grunde, at Deres indsigelse bør imødekommes.

Datatilsynet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at De ikke har anført tungtvejende grunde til støtte for, at behandlingen på grund af Deres særlige, individuelle situation ikke bør finde sted.

Datatilsynet finder således ikke at kunne udtale kritik af, at Alssundgymnasiet Sønderborg i sin afgørelse af 5. juni 2009 har afvist at imødekomme Deres indsigelse.

5. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af Deres klage.

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Alssundgymnasiet Sønderborg.

Datatilsynet skal endnu engang beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes stor travlhed i tilsynet.

1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning