Svar på Dansk Erhvervs henvendelse i en klagesag om tv-overvågning

Dato: 20-08-2012

Journalnummer: 2012-211-0040

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Dansk Erhverv på vegne af en virksomhed er fremkommet med bemærkninger til Datatilsynets afgørelse af 25. januar 2012. Afgørelsen vedrører en række forhold i forbindelse med tv-overvågning i et supermarked. Tilsynet fandt det kritisabelt, at virksomheden på en række punkter ikke havde levet op til persondatalovens krav.

Den person, som havde klaget i sagen, har fået henvendelsen forelagt og er kommet med kommentarer ved brev af 21. maj 2012. Brevet vedlægges i kopi til orientering.

1. Generelt om opbevaring af optagelser, der er videregivet til politiet

Billedoptagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget.

Kravet om sletning gælder ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret tvist, f.eks. hvis en arbejdsgiver indleder en bortvisningssag på grundlag af en tv-overvågning.

Virksomheden kan i dette tilfælde opbevare optagelsen af den person, tvisten drejer sig om (men ikke af andre personer). Virksomheden skal underrette den pågældende om opbevaringen inden for 30-dages fristen. Den person, tvisten drejer sig om, har krav på efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelsen.

Dette følger af reglerne i persondatalovens § 26 a, stk. 2 og 3.

1.1. Dansk Erhverv har bl.a. oplyst, at virksomheden i den konkrete sag har fremsendt optagelserne til politiet to gange, idet optagelserne i første omgang var bortkommet. Dansk Erhverv er bekendt med, at der i flere tilfælde er bortkommet bevismateriale hos politiet.

Dansk Erhverv opfordrer på den baggrund Datatilsynet til i sin fremtidige praksis at tage højde for, at der af hensyn til retssikkerhed, både ved førelse af strafferetlige og civilretlige sager, er saglige grunde til at opbevare materialet, indtil endelig afgørelse foreligger.

1.2. Persondataloven fører efter Datatilsynets opfattelse generelt til, at de dataansvarlige virksomheder mv. kun må behandle, herunder indsamle og registrere, oplysninger, som de selv har et aktuelt behov for af hensyn til varetagelse af deres egne formål. Virksomhederne mv. må også kun opbevare oplysningerne, så længe de selv har behov for dem af hensyn til varetagelse af deres egne formål, jf. persondatalovens § 5, stk. 5.

Virksomheder kan således ikke i henhold til persondatalovens regler registrere og opbevare oplysninger alene med henblik på politiets retshåndhævelse, dvs. med den begrundelse, at politiet i efterforskningsmæssig sammenhæng kan få behov for dem1.

Optagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, må – også når der er sket videregivelse til politiet – kun opbevares af virksomheden ud over 30 dage, i det omfang persondataloven muliggør dette. Dvs. når betingelserne i § 26 a, stk. 3, er opfyldt.

Virksomheden må således kun opbevare optagelser, der skal bruges i en konkret tvist, f.eks. hvis en arbejdsgiver indleder en bortvisningssag på grundlag af en tv-overvågning, og kun optagelser af den person, som tvisten drejer sig om, ikke af andre personer. Der skal ske anonymisering af de andre personer, der indgår i optagelser, der opbevares ud over 30 dage i medfør af § 26 a, stk. 3.

Virksomheden skal inden for 30-dages fristen underrette den person, tvisten drejer sig om, om opbevaringen, og den pågældende har krav på efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelsen. Dette følger også af § 26 a, stk. 3. 

2. Dansk Erhvervs bemærkninger til specifikke detaljer i afgørelsen

Datatilsynet har noteret sig Dansk Erhvervs præcisering vedrørende bortvisningsgrundlaget samt organisationens kommentar omkring en persons status som partsrepræsentant.

Efter tilsynets opfattelse, er der imidlertid ikke tale om forhold, som har betydning for tilsynets konklusioner i sagen. Det fremgår således af afgørelsen, at Datatilsynet ikke fandt anledning til at forfølge virksomhedens oprindelige beslutning om at opbevare optagelserne ud over 30 dage. I forhold til den person, hvor der er spørgsmål om en eventuel rolle som partsrepræsentant, bygger afgørelsen bl.a. på det fra virksomhedens side oplyste om, at det må bero på en fejl, såfremt den pågældende person har set optagelserne.

Da de omtalte problemstillinger således ikke ses at have betydning for Datatilsynets konklusioner, er der efter tilsynets opfattelse ikke grundlag for at genoptage sagen.

3. Datatilsynets afsluttende bemærkninger

Idet Datatilsynet har noteret sig Dansk Erhvervs oplysning om, at optagelserne nu er slettet, foretager tilsynet sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i sagen.

Kopi af dette brev er sendt til klager til orientering.

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside.

...

Klik her for at læse Datatilsynets afgørelse af 25. januar 2012, som gik forud for dette brev

 

1Jf. tilsvarende tilkendegivelser i Datatilsynets udtalelse af 23. marts 2006 om forslag til styrket indsats for at bekæmpe terrorisme: www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/udtalelse-om-forslag-til-styrket-indsats-for-at-bekaempe-terrorisme/

 

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning