Registrering og videregivelse af oplysninger om rekonstruktion fra Statstidende

Dato: 05-01-2012

Journalnummer: 2011-221-0526

1. Indledning

Som følge af ændringerne i konkursloven har Datatilsynet modtaget en anmodning om at tilkendegive tilsynets holdning til kreditoplysningsbureauers registrering af oplysninger om rekonstruktion fra Statstidende.

1.1. Rekonstruktion

Ved en ændring af konkursloven, der trådte i kraft den 1. april 2011, blev der indført regler om rekonstruktion af insolvente selskaber. Samtidig ophævedes konkurslovens kapitel 2 om betalingsstandsning.

Med en sammensmeltning af reglerne om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord som omdrejningspunkt indføres med loven et enstrenget institut kaldet rekonstruktionsbehandling.

Det overordnede formål med den enstrengede rekonstruktionsbehandling er at forbedre mulighederne for at videreføre en midlertidigt insolvent, men principielt levedygtig virksomhed.

Reglerne åbner således op for såvel en akkord (rekonstruktion af skyldneren) som en virksomhedsoverdragelse (rekonstruktion af virksomheden), mens afvikling af hele virksomheden skal ske i konkursregi.

I modsætning til reglerne om betalingsstandsning offentliggøres oplysning om rekonstruktion i Statstidende i forbindelse med skifterettens indkaldelse af fordringshaverne til møde.

Spørgsmålet om registrering af oplysninger om rekonstruktion har været behandlet i Datarådet.

Datatilsynet ønsker med denne skrivelse at underrette samtlige anmeldte kreditoplysningsbureauer i Danmark om sin vurdering af de spørgsmål, indførelsen af rekonstruktionsinstituttet har rejst, og som det enkelte kreditoplysningsbureau fremover skal iagttage i sin virksomhed.

1.2 Persondatalovens regler

Efter persondatalovens § 20, stk. 1, må kreditoplysningsbureauer kun behandle oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed. Bestemmelsen fastlægger, hvilke typer af oplysninger et kreditoplysningsbureau må registrere og videregive.

Ifølge lovens § 20, stk. 3, må oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, ikke behandles, medmindre det i det enkelte tilfælde er åbenbart, at forholdet er af afgørende betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed.

Et kreditoplysningsbureau må herefter kun behandle oplysninger, der har betydning for vurderingen af den registreredes betalingsevne i andre fremtidige skyldforhold. Registrering af oplysninger i et kreditoplysningsbureau skal således være udtryk for manglende betalingsevne og ikke manglende betalingsvilje.

Det følger endvidere af persondatalovens § 23, stk. 3, at summariske oplysninger om skyldforhold kun må videregives, hvis oplysningerne hidrører fra Statstidende, er indberettet af en offentlig myndighed efter reglerne i kapitel 5, eller hvis oplysningerne vedrører skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr., og kreditor enten har erhvervet den registreredes skriftlige erkendelse af en forfalden gæld, eller hvis der er foretaget retslige skridt mod den pågældende. Oplysninger om endelig godkendt gældssanering må dog ikke videregives. De i 1. og 2. pkt. nævnte regler gælder tillige for videregivelse af summariske oplysninger om skyldforhold i forbindelse med udarbejdelse af bredere kreditbedømmelser.

2. Registrering af oplysning om rekonstruktion

En væsentlig forskel mellem rekonstruktion og betalingsstandsning består i den nye hjemmel i konkurslovens § 11 a, stk. 2, til offentliggørelse af rekonstruktion i Statstidende

Formålet med offentliggørelse af indledning af rekonstruktionsbehandlingen i Statstidende er at sikre, at omverdenen får det fornødne kendskab til, at der er indledt en rekonstruktionsbehandling, som bl.a. indebærer, at skyldneren skal have rekonstruktørens samtykke til alle væsentlige dispositioner. 

Oplysninger fra Statstidende er offentligt tilgængelige, ligesom disse oplysninger er lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder. Offentliggørelse af oplysning om rekonstruktion besluttes af domstolene.

Det er en grundlæggende forudsætning for rekonstruktion, at der er tale om en insolvent skyldner, hvilket viser, at der foreligger alvorlige økonomiske vanskeligheder og forfaldne fordringer. Det må efter Datatilsynets opfattelse anses for en oplysning af væsentlig betydning ved en kreditværdighedsvurdering.

På denne baggrund finder Datatilsynet, at kreditoplysningsbureauer efter persondatalovens § 23, stk. 3, kan registrere og videregive oplysninger om rekonstruktion offentliggjort i Statstidende.

3. Sletning

3.1. Rekonstruktionsplan

Rekonstruktion i konkursloven løber som udgangspunkt over 6 måneder, med mulighed for forlængelse med op til 4 måneder.

Som nævnt finder Datatilsynet, at en bekendtgørelse af rekonstruktionsbehandling i Statstidende er en oplysning, der indikerer, at der foreligger sådanne økonomiske vanskeligheder, at de vil være væsentlige i forhold til en efterfølgende kreditværdighedsvurdering.

Under henvisning hertil finder Datatilsynet, at registrering af oplysning om rekonstruktion som udgangspunkt må antages at kunne opretholdes og videregives, så længe rekonstruktionsbehandlingen ikke er afsluttet. Registreringen vil som udgangspunkt være underlagt den generelle slettefrist på maksimalt 5 år efter persondatalovens § 20, stk. 3.

3.2. Tvangsakkord og konkurs

For så vidt angår de tilfælde, hvor rekonstruktion munder ud i enten en tvangsakkord eller konkurs, finder Datatilsynet, at der kan ske registrering efter de gældende retningslinjer for tvangsakkord og konkurs. Registreringen af oplysning om rekonstruktion skal samtidig slettes. Sletning af oplysninger om tvangsakkord og konkurs skal herefter ske senest efter de slettefrister, der er fastsat herfor.

3.3. Virksomhedsoverdragelse

Datatilsynet finder, at der skal ske sletning af oplysningen om rekonstruktion, hvis der sker en virksomhedsoverdragelse, da den nye virksomhed ikke har noget med rekonstruktionsbehandlingen at gøre, og virksomheden under rekonstruktionsbehandlingen ikke længere skal kreditvurderes.

For at et kreditoplysningsbureau kan få kendskab til virksomhedsoverdragelser, finder Datatilsynet, at den registreringsmeddelelse, som sendes til skyldner i forbindelse med registrering af rekonstruktion hos et kreditoplysningsbureau, bør indeholde et særligt afsnit, hvor skyldner opfordres til at give meddelelse om, hvad en indledt rekonstruktionsbehandling munder ud i.

3.4. Rekonstruktionsbehandlingens ophør

Rekonstruktionsbehandlingens ophør bekendtgøres af skifteretten i Statstidende efter konkurslovens § 15 b.

Ophør af rekonstruktionsbehandlingen kan være begrundet i forskellige forhold, bl.a.:

  1. Skyldneren er ikke insolvent,
  2. skyldneren samarbejder ikke loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare,
  3. skyldneren begærer det, eller
  4. rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.

Selv om en rekonstruktionsbehandling er ophørt, finder Datatilsynet, at det forhold, at der har været tale om en rekonstruktionsbehandling, som udgangspunkt - og i hvert fald i en periode efter ophøret - må antages at være en væsentlig oplysning ved en kreditværdighedsvurdering.

Datatilsynet finder således, at det vil være berettiget at opretholde registrering af en ophørt rekonstruktion som udgangspunkt i en periode på 6 måneder.

Ophør af en rekonstruktionsbehandling vil kunne baseres på, at skyldneren har vist sig at være solvent. Det kan i disse særlige tilfælde vise sig, at skyldnerens aktiver har været værdiansat for lavt, eller at der under rekonstruktionsbehandlingen er fremkommet aktiver, som man ikke har kunnet tage i betragtning, eller som er blevet værdiansat for lavt.

Det er Datatilsynets opfattelse, at der i disse særlige tilfælde ikke bør være knyttet yderligere virkninger til en registrering af rekonstruktion, og at den i disse særlige tilfælde bør slettes straks, når kreditoplysningsbureauet får kendskab hertil.

3.5. Underliggende fordringer

Hvis der er registreret underliggende fordringer, vil disse stadig være undergivet de almindelige slettefrister. Registrering og videregivelse af oplysninger om fordringer, som omfattes af en rekonstruktion, og som lovligt er registreret og videregivet før bekendtgørelse af rekonstruktionsbehandling i Statstidende, kan derfor opretholdes og fortsat finde sted, også efter at rekonstruktionen er påbegyndt.

4.

Hvis der er tvivl om fortolkningen eller rækkevidden af denne skrivelse, kan forespørgsler rettes til Datatilsynet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning