Brev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Region Midtjyllands fælles elektroniske patientjournal

Dato: 30-01-2015

Journalnummer: 2012-622-0004, 2014-632-0075

1. Datatilsynet har gennem længere tid korresponderet med Region Midtjylland om brugeradgangen i MidtEPJ til elektroniske patientoplysninger og om opfølgningen på en inspektion, som tilsynet tidligere har gennemført på Regionshospitalet Randers.

Efter behandling af sagen i Datarådet har Datatilsynet i brev af dags dato sendt en udtalelse om MidtEPJ til Region Midtjylland, jf. vedlagte kopi af tilsynets brev.

2. Idet Datatilsynet henviser til det sidste afsnit i pkt. 1.1 i brevet til regionen, anmoder Datatilsynet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse om, hvorvidt den beskrevne ordning er i overensstemmelse med sundhedslovens § 42 a, stk. 1.

3. Som det fremgår af brevet til Region Midtjylland, finder Datatilsynet på baggrund af de oplysninger, som regionen er kommet med, at MidtEPJ ikke lever op til persondatalovens regler, ligesom Datatilsynet finder det tvivlsomt, om systemet lever op til reglerne i sundhedslovens § 42 a.

Datatilsynet har derfor fundet anledning til at orientere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om sagen.

Datatilsynet vurderer i øvrigt, at de forhold, som tilsynet har hæftet sig ved i relation til Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, ikke nødvendigvis er enestående for denne region.

Datatilsynet skal endvidere pege på, at det fremgår af bemærkningerne til sundhedslovens § 42 a, stk. 2, at adgangen for visse grupper af sundhedspersoner til elektroniske systemer så vidt muligt skal administreres med henblik på at sikre, at historiske oplysninger er teknisk utilgængelige for de pågældende.

Datatilsynet vurderer umiddelbart, at det kan være praktisk vanskeligt at foretage en opdeling af oplysninger om aktuel behandling og historiske oplysninger, idet dette vil bero på en løbende, konkret vurdering af de pågældende oplysninger.

Tilsynet finder derfor anledning til at henlede ministeriets opmærksomhed på, om der er behov for generelt at se på denne problemstilling.

4. Datatilsynet har sendt kopi af dette brev til Region Midtjylland, Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, Folketingets Retsudvalg og Danske Regioner til orientering.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning